Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Προστασία της ανθρώπινης ζωής ανεξάρτητα από το κόστος

Άμεσες πρωτοβουλίες για την έκδοση ευρωομολόγου ζήτησε με επείγουσα ερώτηση ο Δ. Παπαδημούλης

Την προστασία της ανθρώπινης ζωής “ανεξάρτητα από το κόστος” ζητούν τα μέλη της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE) στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωκοινοβουλίου, την ώρα που η κρίση του κορωνοϊού βαθαίνει σε ολόκληρη την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς εξέδωσαν την περασμένη εβδομάδα σχέδιο έκτακτης ανάγκης δέκα σημείων, προκειμένου να πιέσουν την ηγεσία της Ε.Ε. σε πιο φιλόδοξα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στα συστήματα Υγείας, στην οικονομία και την κοινωνία των κρατών-μελών.

Όπως επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς στην Επιτροπή ECON που προσυπογράφουν -μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, που με επείγουσα ερώτηση ζήτησε άμεσες πρωτοβουλίες για την έκδοση ευρωομολόγου-, αφού αντιμετωπίζουμε μια «πρωτοφανή έκτακτη ανάγκη για την παγκόσμια δημόσια Υγεία», κατά συνέπεια «η πρωτοφανής αυτή έκτακτη ανάγκη απαιτεί, αντίστοιχα, πρωτοφανή μέτρα αντιμετώπισης».

Δεν επαρκούν

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς χαιρετίζουν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, συμπεριλαμβανομένων της δέσμης μέτρων της ΕΚΤ για τη στήριξη των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και του προγράμματος αγοράς ομολόγων αλλά και της κινητοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των υφιστάμενων κονδυλίων της Ε.Ε. Σημειώνουν, ωστόσο, ότι αυτά τα μέτρα “δεν επαρκούν”.

Επιπλέον, στο σχέδιο της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς πρωτοστατεί η πρόταση για την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί και τίθενται σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα, όμως, επισημαίνεται ότι τα κράτη - μέλη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να λάβουν ριζοσπαστικά μέτρα σε ζωτικούς τομείς για να ανταποκριθούν στην έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια Υγεία, συμπεριλαμβανομένων των εθνικοποιημένων τομέων, εάν κριθεί απαραίτητο. Τα υπόλοιπα επτά σημεία είναι τα εξής:

Άμεση ενίσχυση, κινητοποίηση και ανακατεύθυνση κονδυλίων

Για να ενισχυθεί η δημοσιονομική προσπάθεια, τα κράτη - μέλη πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, προκειμένου να ανταποκριθούν στην κρίση.

Άμεσα 2.000 ευρώ από την ΕΚΤ σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε.

Η ΕΚΤ πρέπει να καταβάλει άνευ όρων τουλάχιστον 2.000 ευρώ σε κάθε πολίτη της Ε.Ε., για να εξασφαλίσει ότι κάθε άτομο μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες όσο θα βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικής αποστασιοποίησης ή καραντίνας. Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, καθ’ όσο διαρκεί η κοινωνική αποστασιοποίηση. Για άτομα με υψηλό εισόδημα ή υψηλό πλούτο, αυτά τα κεφάλαια μπορούν αργότερα να μεταφερθούν στους κρατικούς προϋπολογισμούς μέσω του φορολογικού συστήματος.

Μεταρρύθμιση της «κλείδας κατανομής» της ΕΚΤ

Οι αγορές κινητών αξιών του δημόσιου τομέα από την ΕΚΤ -των κρατικών χρεογράφων των κρατών-μελών- καθορίζονται από την κλείδα κατανομής (capital key), που υπολογίζει το μέγεθος των μεριδίων των κρατών-μελών ανάλογα με το μέγεθος των εθνικών πληθυσμών και οικονομιών. Κατ' επέκταση, η κλείδα κατανομής καθορίζει επίσης πόσο δαπανά η ΕΚΤ σε κρατικά ομόλογα και πού. Η ΕΚΤ πρέπει να δεσμευτεί ότι θα προβαίνει σε απεριόριστες, άνευ όρων αγορές κρατικού χρέους, βάσει των υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών των κρατών-μελών, αντί της κλείδας κατανομής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεχίσουν να δαπανούν και να μειώνουν τα αυξανόμενα spreads σε κρατικά ομόλογα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί μια επανάληψη της κρίσης του δημόσιου χρέους.

Χωρίς τόκους - προϋποθέσεις κάθε δάνειο του EΜΣ

Η άμεση χρήση των κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ είναι προτιμότερη από την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Οι υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές του ΕΜΣ στα κράτη - μέλη έρχονται με διαχρονικές προϋποθέσεις -λιτότητας- για τα προγράμματα διάσωσης και τα Μνημόνια της τρόικας. Εάν ο ΕΜΣ των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κρίση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός που θα επιτρέπει την παροχή άνευ όρων πιστώσεων μηδενικού επιτοκίου στα κράτη-μέλη που χρειάζονται χρηματοδότηση.

Στήριξη στις ΜμΕ που εξασφαλίζουν την απασχόληση

Η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες και στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν αποτελεί επαρκές μέσο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και έχει συμβάλει σε νέες«φούσκες» των περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΚΤ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης, ιδίως το πρόγραμμα αγοράς του εταιρικού τομέα, προκειμένου να αυξήσει σημαντικά την άμεση στήριξή της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπό τον όρο της δέσμευσης της εκάστοτε επιχείρησης για προστασία της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Η ΕΤΕπ πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυναμικό της, με σκοπό την παροχή κεφαλαίων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, υπό τον όρο της δέσμευσης της επιχείρησης για την προστασία της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά ευμετάβλητης περιόδου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ανοιχτές πωλήσεις θα πρέπει να απαγορευθούν. Τα συγκεκριμένα αγαθά ή τομείς που είναι κρίσιμοι για την αντιμετώπιση της κρίσης ή / και που έχουν ήδη επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση πρέπει να προστατευθούν από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα πρέπει να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τη μείωση των κινδύνων αυτών και με στόχο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα κράτη - μέλη πρέπει να κλείνουν τα χρηματιστήρια όταν ξεπερνούνται τα όρια υψηλής μεταβλητότητας.

Να τερματιστούν οι κυρώσεις της Ε.Ε. που βλάπτουν τις πληγείσες χώρες

Ο κορωνοϊός είναι μια πανδημία. Μια υγειονομική κρίση σε μια χώρα έχει αντίκτυπο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ε.Ε. πρέπει να άρει άμεσα τις κυρώσεις στις τρίτες χώρες που πλήττονται από τον κορωνοϊό, οι οποίες περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση σε ιατρικά και ανθρωπιστικά αγαθά, επιβάλλοντας έτσι συλλογική τιμωρία σε πολίτες και επιδεινώνοντας την πανδημία. Επίσης, να ασκήσει πιέσεις διεθνώς ώστε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις