Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Στη δημοσιότητα οι εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2016-2017, καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2016-2017, για τις ακόλουθες περιπτώσεις: από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, για το σχολικό έτος 2016-2017
 

Αναλυτικά, οι δύο εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας:

1) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρο 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A'),

 • άρθρο 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Α΄),

 • άρθρο 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α΄),

 • άρθρο 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄),

 • άρθρο 17 του N. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17/10/2005),

 • άρθρο 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ. 39, τ. Α)΄,

 • άρθρο 182 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α'),

 • άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄),

 • άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α΄),

 • άρθρο 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74),

 • άρθρο 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013,

 • άρθρα 52 και 44Α παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α' 24) και

 • άρθρο 72 παρ, 1 του Ν. 4316/2014 (Α' 270),

 • το άρθρο 28 παρ.2α του N.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013),

 • το άρθρο 7 του N.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/2010),

 • το ΠΔ 50/1996 και ΠΔ 100/1997,

 • την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013) και

 • την Υ.Α. 196597/Ε2/3-12-2015 (ΦΕΚ 2635/ τ.Β/07-12-2015).


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr

1.1. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση απόσπασης μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (https://opsyd.sch.gr), και να έχουν υπόψη τους κατά την υποβολή της τα ακόλουθα:

α) Με την οριστική υποβολή της αίτησή τους θεωρείται ότι αυτή έχει υπογραφεί από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δε θα είναι εφικτή.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να ελεγχθούν από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά είτε θα κατατεθούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 13-05-2016, ή εναλλακτικά με απόδειξη κατάθεσης ταχυδρομείου με την ίδια ημερομηνία.

δ) Μετά τον τελικό έλεγχο και την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το σύστημα. Στην περίπτωση που προκύπτει διαφορά ως προς τη μοριοδότηση των κριτηρίων ή σε άλλα ουσιώδη στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε και σ' αυτά που προκύπτουν μετά τον τελικό έλεγχο της Διεύθυνσης, εάν διαφωνεί οφείλει να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση της οργανικής του για τη διευθέτηση του ζητήματος.

ε) Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και πέντε προτιμήσεις ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα.

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς, αίτηση απόσπασης και σε ένα μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ) Η αίτηση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε θα εξετάζεται σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού σε φορέα, ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑ, Μουσικό, Καλλιτεχνικό ή Εκκλησιαστικό σχολείο.

ζ) Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ απόσπασης με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ όσοι μετατεθούν με τις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των προτιμήσεών τους εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων μετάθεσης.

η) Μέχρι και τη ροή των αποσπάσεων δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Το ίδιο ισχύει και για όσους μετατεθούν και δεν επιθυμούν απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε θεωρείται σε καμιά περίπτωση υπηρέτηση της οργανικής και επομένως με το χρόνο αυτό δε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης.

1.2. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να θέσουν υπόψη των πιστοποιημένων χρηστών του συστήματος το συνημμένο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών.

γ) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 25-05-2016 θα πρέπει:

 • να προβούν στον έλεγχο και την οριστικοποίηση των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει: α) με βάση την ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα τους αποσταλούν/κατατεθούν από τους εκπαιδευτικούς και β) σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών.

 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και επικύρωσης να αποστείλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήματα Γ' αντίστοιχα – του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα δικαιολογητικά των «αποσπάσεων ειδικής κατηγορίας (ασθένειες και πολύτεκνοι)».


 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις απόσπασης:

 • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

 • Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.


 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Σχετικά με τον τρόπο υποβολής των λοιπών αιτήσεων απόσπασης (σε ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία) ισχύουν τα όσα αναφέρονται για κάθε περίπτωση χωριστά παρακάτω.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α'),

β) είναι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας οι οποίοι έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία από το 2006 και μετέπειτα, βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ διορισμού. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

γ) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2016,

δ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016 ή

ε) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.


 

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, καθώς και αιτήσεις επανεξέτασης. Στις τελευταίες θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα.


 

5. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

5.1. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

5.2. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος νέα αίτηση, εφόσον δεν είχαν υποβάλει εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Η εξέταση των αιτήσεων αυτών είναι δυνητική. Τα οριζόμενα με την παρούσα εγκύκλιο περί κατάθεσης/αποστολής, ελέγχου των δικαιολογητικών ισχύουν και σε αυτήν την περίπτωση.


 

6. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32

Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 πραγματοποιείται στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Δίνεται όμως η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να περιλάβουν στην αίτησή τους και την επιλογή «Επιθυμώ απόσπαση και σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Στην περίπτωση αυτή, επειδή τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ συμπίπτουν, η αναγραφή συγκεκριμένου ΠΥΣΔΕ προτίμησης θα λαμβάνεται και ως αίτηση στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ.


 

7. ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για την Συνεξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών ισχύουν τα παρακάτω:

7.1. Το πεδίο «συνεξέταση» συμπληρώνεται μόνο αν και οι δυο σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Εφόσον συμπληρωθεί ως επάγγελμα η επιλογή «Εκπαιδευτικός», τότε παρέχεται η δυνατότητα συνεξέτασης των αιτήσεων των συζύγων και επομένως απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του/της συζύγου εκπαιδευτικού. Έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν μέχρι και 5 επιπλέον ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για τα οποία επιθυμούν συνεξέταση.

7.2. Συνεξέταση σημαίνει ότι οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών εξετάζονται ταυτόχρονα.

Επισημαίνουμε, αν έχουν δηλώσει και οι δύο ότι επιθυμούν συνεξέταση για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς έχει την απαιτούμενη μοριοδότηση για να αποσπαστεί σε αυτό και ο άλλος όχι, τότε κανένας από τους δύο δεν θα αποσπαστεί στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α.

Αν οι δυο εκπαιδευτικοί διαθέτουν διαφορετικά μόρια μεταξύ τους και έχουν επιλέξει να αποσπαστούν στα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και Β κατά σειρά, τότε θα αποσπαστούν συνεξεταζόμενοι στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο μπορεί να αποσπαστεί εκείνος με τα λιγότερα μόρια, προκειμένου να αποσπαστούν και οι δυο μαζί.

7.3. Να σημειωθεί δε ότι για να συνεξεταστούν δύο αιτήσεις πρέπει και οι δύο εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει στις επιλογές περιοχών απόσπασης τις αντίστοιχες περιοχές με την κατάληξη «Συνεξέταση» για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που επιθυμούν με την ίδια σειρά και στις δύο συνεξεταζόμενες αιτήσεις. Αν μόνο ο ένας εκπαιδευτικός έχει επιλέξει την περιοχή συνεξέτασης, τότε η συνεξέταση προφανώς δε θα ικανοποιηθεί. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν τα ίδια (μέχρι 5) ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ είτε με είτε χωρίς συνεξέταση. Η σειρά με την οποία θα δηλωθεί το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με τη συνεξέταση και το ίδιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ χωρίς τη συνεξέταση, καθορίζει και τη σειρά με την οποία θα εξεταστεί η αίτηση του εκπαιδευτικού γι' αυτό το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Α. ΣΥΖΥΓΟΣ:

Α/Α

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ

1.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΝΑΙ

2

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

3

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΝΑΙ

4

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

5

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

ΝΑΙ

6

ΠΙΕΡΙΑ

 

 


 

Β. ΣΥΖΥΓΟΣ:

Α/Α

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ

1.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΝΑΙ

2

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

3

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΝΑΙ

4

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

5

ΣΕΡΡΕΣ

 

 

6

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

ΝΑΙ


 

 • Η σειρά επιλογής συνεξετάσεων είναι η ίδια.

 • Και οι δύο εκπαιδευτικοί έχουν επιλέξει τις περιοχές Ανατ. και Δυτ. Θεσσαλονίκης εκτός από συνεξέταση και ως μεμονωμένες ώστε σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν και οι δύο, να μπορεί η αίτηση του καθενός να εξεταστεί χωριστά, για να μην αποκλειστεί η περίπτωση που κάποιος μπορούσε με τα μόριά του να αποσπαστεί εκεί.

 • Τη Χαλκιδική επέλεξαν ως συνεξέταση μόνο.

 • Και οι δύο έχουν επιπλέον και ξεχωριστές προτιμήσεις: ο πρώτος για Πιερία και ο δεύτερος για Σέρρες. Αν ο δεύτερος αποσπαστεί στις Σέρρες η συνεξέταση της Χαλκιδικής ακυρώνεται.

 

Επισημαίνουμε ότι η σειρά και ο αριθμός των μη συνεξεταζόμενων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που θα δηλωθούν από τους δύο εκπαιδευτικούς δεν είναι απαραίτητο να είναι τα ίδια. Δέσμευση υπάρχει μόνο για τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που θα συνεξεταστούν, τα οποία πρέπει να υπάρχουν και στις 2 αιτήσεις με την ίδια σειρά.

7.4. Η ικανοποίηση της αίτησης συνεξέτασης σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε συνεπάγεται και τοποθέτηση από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εντός της ίδιας πόλεως ή της ίδιας περιοχής. (Για παράδειγμα το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας περιλαμβάνει όχι μόνο το Βόλο αλλά και το νησί της Σκοπέλου, επομένως σε περίπτωση απόσπασης και των δύο συζύγων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας η τοποθέτηση ενδέχεται να μη γίνει στην ίδια πόλη / δήμο / περιοχή).


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας

β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.

 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η έννοια των ανωτέρω τεσσάρων (4) κριτηρίων, με επιφύλαξη των όσων παρακάτω διευκρινίζουμε, ταυτίζεται εννοιολογικά με αυτή των μεταθέσεων. Τα κριτήρια αυτά όμως διαφοροποιούνται ως προς τους συντελεστές που αποδίδουν το σύνολο των μονάδων κάθε εκπαιδευτικού κατά τα ανωτέρω, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα των αποσπάσεων, και επομένως θα προκύψει διαφορετική μοριοδότηση για τις αποσπάσεις από εκείνη των μεταθέσεων για κάθε εκπαιδευτικό.

Έτσι θα ισχύουν γενικά τα όσα αναφέρονται στις αριθμ. 200980/Ε1/09-12-2015 και 200986/Ε2/09-12-2015 αντίστοιχες εγκυκλίους των μεταθέσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα παρακάτω διευκρινιστικά αναφέρονται για κάθε κριτήριο:

 

Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επειδή ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας είναι ο ίδιος με τον κατά την έννοια του χρόνου των μεταθέσεων και πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν, στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης να αναγράφουν και στην αίτηση απόσπασης το ακριβές χρονικό διάστημα χρόνου που αναφέρεται στην αίτηση μετάθεσης, εννοείται επικαιροποιημένο κατά το τρέχον έτος στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις μετάθεσης τα προηγούμενα έτη.

Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες της εγκυκλίου των μεταθέσεων για τον υπολογισμό του χρόνου των προϋπηρεσιών, κάτι που οπωσδήποτε συνιστά προσεκτικό έλεγχο του φακέλου των εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρξει σύγκλιση στο χρόνο που θα αναφέρουν στη χειρόγραφη αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί και στον χρόνο που θα προκύψει από τον έλεγχο της Διεύθυνσης της οργανικής τους θέσης.

ΙΙ. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για όλο το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (ένα), όπου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος, στο οποίο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους στο κατά περίπτωση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης.

β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα εντός του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που ζητείται η συνυπηρέτηση. Επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα λαμβάνουν μονάδες συνυπηρέτησης όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονταν σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).

γ) Προκειμένου για τους/τις συζύγους εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία, οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που υπηρετεί ο/η σύζυγος και όχι για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που είναι η οργανική τους.

δ) Για τα μόρια συνυπηρέτησης με σύζυγο εκπαιδευτικό, λαμβάνεται υπόψη και η εργασία τους ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων με την προϋπόθεση ότι το διάστημα εργασίας ή ανεργίας τους ήταν στο ίδιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

ε) Η συνυπηρέτηση για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται ενιαία, με βάση τις Νομαρχίες για την Αθήνα και το Νομό αντίστοιχα για τη Θεσσαλονίκη, όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'). Οι εκπαιδευτικοί επομένως που έχουν συνυπηρέτηση σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από τα Α, Β, Γ, ή Δ΄ Αθήνας λαμβάνουν συνυπηρέτηση σε όλα τα προαναφερόμενα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όσοι έχουν συνυπηρέτηση είτε στην Ανατ. είτε στη Δυτ. Θεσσαλονίκη λαμβάνουν συνυπηρέτηση και για τα δύο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ του Ν. Θεσσαλονίκης.

στ) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 

ΙΙΙ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται με βάση την αντίστοιχη θεώρηση των μεταθέσεων με διαφοροποίηση μόνο ως προς το ότι αυτή ισχύει για όλη τη Δ/νση (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ).

ΙV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόρια για τα τέκνα τους τα οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στη Γ' Λυκείου, μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν φοιτούν ακόμη σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.

 

 

5) Σοβαροί λόγοι υγείας:

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),

β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 του ν. 3863/2010).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

δ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών.

Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού.

6) Λοιποί λόγοι

Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που βρίσκεται η σχολή που φοιτά ο εκπ/κός. Για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δε χορηγούνται οι εν λόγω μονάδες.

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
 

Τα δικαιολογητικά -όπου αυτά απαιτούνται- που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις για την απόδειξη των ανωτέρω κριτηρίων (συνολικής υπηρεσίας, συνυπηρέτησης, εντοπιότητας, οικογενειακών λόγων και σοβαρών λόγων υγείας) θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β., περ. 1.1.γ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, ώστε να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους τους και να ελεγχθεί τελικώς η ορθότητα των υποβληθεισών αιτήσεων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ι. Οι αιτήσεις αυτές δε θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΙΙ. Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ότι -όπου προβλέπεται αυτή- πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται από την υπηρεσία.
 

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επειδή οι αποσπάσεις έχουν, σύμφωνα και με τις διατάξεις που υλοποιούνται, κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Διευκρινίζουμε για την κατηγορία αυτή τα ακόλουθα:

 1. Πέραν των αναφερομένων ασθενειών στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996 επιπρόσθετα σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από:

 • δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (Άρθρο 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005),

 • σκλήρυνση κατά πλάκας (Παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α),

 • Ε. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας)

 1. Στην ειδική κατηγορία μετάθεσης υπάγονται και οι πολύτεκνοι καθώς και οι εκπ/κοί που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67%, καθώς εξομοιώνονται με τους πολυτέκνους (άρθρο 52, του ν. 4115/2013 (Α΄24).

 2. Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αρκεί γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και όχι αποκλειστικά δευτεροβάθμιας ή Κ.Ε.Π.Α., όπως απαιτείται με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων.

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελ­ληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθ­μια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008).

Διευκρινίζουμε σχετικά με τις αιτήσεις των συζύγων στρατιωτικών ότι εάν αυτοί βρίσκονται υπό μετακίνηση και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δε θα υποβληθεί αίτηση από τους/τις εκπαιδευτικούς με τις καθορισθείσες διαδικασίες της παρούσης εγκυκλίου. Η αίτηση όμως δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόλις καταστεί γνωστός ο τόπος μετακίνησης και θα εξετάζεται από την υπηρεσία σε σχέση και με τις λοιπές αιτήσεις που θα υπάρχουν και στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996).

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).

ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δε δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ και ε κατά προτεραιότητα αποσπάσεων, αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου συντρέχει ο λόγος της κατά προτεραιότητα απόσπασης, η απόσπαση δύναται να πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή να δηλώνονται και περιοχές όμορες της περιοχής πρώτης προτίμησης.
 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που θέλουν να υπαχθούν στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων της περίπτωσης α) θα πρέπει απαραίτητα, αφού γίνει έλεγχος ως προς τα λοιπά στοιχεία από τους φακέλους των εκπαιδευτικών στις οργανικές θέσεις τους, όπου τηρείται και ο φάκελός τους, να διαβιβαστούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –Τμήματα Γ' αντίστοιχα – του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε αφενός μεν να γίνει έλεγχος των στοιχείων, αφετέρου δε να εξεταστεί η υπαγωγή ή μη των εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (β, γ, δ και ε) των εκπαιδευτικών που θέλουν να υπαχθούν στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων ο έλεγχος θα γίνει ως προς το σύνολο των στοιχείων από τους φακέλους ή/και από τα κατατεθέντα ή αποσταλμένα δικαιολογητικά από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ και δεν θα διαβιβαστούν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –Τμήματα Γ' αντίστοιχα – του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πλην των αιτήσεων που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπαγωγής σε κατά προτεραιότητα απόσπαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

1. Αποσπάσεις σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2016-2017 για ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2016-2017, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με την αριθμ. 196597/Ε2/3-12-2015 (ΦΕΚ 2635 Β΄) υπουργική απόφαση – με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων (ε) και (η) – έχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11),

β) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11),

γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,

δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος ΕΑΕ, δηλαδή Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών και Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»,

ε) είναι εκπαιδευτικοί με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%),

στ) είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών,

ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και έχουν προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2008, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών,

η) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ίσης ή μεγαλύτερης του ενός διδακτικού έτους σε δομές ΕΑΕ.
 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφεται στο Κεφαλαίο Α΄ της παρούσης, ενώ για τα κριτήρια μοριοδότησης εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013).

Και για τις αποσπάσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και πέντε προτιμήσεις ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εκτός από απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ επιθυμούν απόσπαση σε ΚΕΔΔΥ θα συμπληρώσουν επιπλέον και την αίτηση απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ με δικαίωμα δήλωσης προτιμήσεων μέχρι 5 ΚΕΔΔΥ.

Η αίτηση που θα υποβληθεί με την παρούσα εγκύκλιο για ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ δεν θα εξετάζεται στην περίπτωση που ικανοποιηθεί τυχόν αίτηση για απόσπαση σε φορέα ή υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επίσης, εφόσον ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, δεν θα εξετάζονται αιτήσεις απόσπασης που έχουν υποβληθεί για Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά σχολεία ή από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Οι αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ προηγούνται εκείνων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα.

Ως προς τα κωλύματα απόσπασης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3, του κεφ. Β' της παρούσης.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της επικύρωσης των αιτήσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα αποσταλούν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ / Τμήματα Γ΄ όλες οι αιτήσεις απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ, μόνο με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις ένταξης στην Ειδική Αγωγή καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης.

Από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δικαίωμα υποβολής αίτησης για Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έχουν μόνο όσοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 70 με προσόντα στην Ειδική Αγωγή. Σε περίπτωση που επιθυμούν απόσπαση μόνο σε ΕΕΕΕΚ, θα επιλέξουν τα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ και στο πεδίο των παρατηρήσεων θα αναγράψουν «ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΕΕΕΚ».

Επισημαίνεται ότι στα ΚΕΔΔΥ δικαίωμα απόσπασης έχουν οι εκπαιδευτικοί των ακόλουθων κλάδων:

 • ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

 • ΠΕ70– Δασκάλων

 • ΠΕ02 – Φιλολόγων

 • ΠΕ03 – Μαθηματικών

 • ΠΕ11 – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Στην περίπτωση (η) η θητεία των εκπαιδευτικών στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με οποιαδήποτε σχέση (οργανική θέση ή απόσπαση), λογίζεται και προσμετράται ως εκπαιδευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ. Α').

Για τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται την κατά προτεραιότητα απόσπασή τους ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Κεφ. Γ΄ ενότ. Β. της παρούσηςς.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ με τη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ένταξης σύμφωνα με την αριθμ. 196597/Ε2/3-12-2015 (ΦΕΚ 2635 Β΄) υπουργική απόφαση – με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων (ε) και (η) - . Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις τους δεν θα γίνονται δεκτές.
 

2. Για την απόδειξη των παραπάνω προσόντων ΕΑΕ στην αίτηση επισυνάπτονται κατά περίπτωση:

α) Διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι στην ΕΑΕ:

Για τους τίτλους που αναφέρονται σαφώς στην Ειδική Αγωγή, Ειδικές Ανάγκες, Σχολική Ψυχολογία, Δυσλεξία, Αυτισμό, Λογοθεραπεία, Μαθησιακές Δυσκολίες κ.λ.π. δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση για μεν τους διδακτορικούς τίτλους, θα συνυποβάλλεται περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής και για τους μεταπτυχιακούς τίτλους, θα συνυποβάλλεται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από το οποίο προκύπτει ότι, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των μαθημάτων που παρακολούθησε ο εκπαιδευτικός, είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής με βάση τον τίτλο και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος.

Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η μετάφρασή τους (πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας) καθώς και σχετική ισοτιμία από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

Όλοι οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι εξετάζονται από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να κριθεί η συνάφειά τους ή μη με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

β) Διδακτική υπηρεσία στις δομές της ΕΑΕ:

Για την απόδειξη της διδακτικής υπηρεσίας συνυποβάλλεται βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης, που ο εκπαιδευτικός ανήκει οργανικά, στην οποία αναφέρεται για κάθε έτος ξεχωριστά η ημερομηνία ανάληψης και λήξης.

Σημειώνεται ότι, μέχρι και το σχολικό έτος 2007-2008, ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις ΣΜΕΑΕ Α΄/θμιας Εκπαίδευσης θεωρείται η 11η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους. Από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής, ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους (παρ. 7, άρθρο 8 του ν.3699/2008).

Ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις ΣΜΕΑΕ της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Επισήμανση: Ως διδακτική εμπειρία στην ΕΑΕ υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε ΚΔΑΥ ή ΚΕΔΔΥ, σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή σε εκπαιδευτικές δομές ΕΑΕ όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 4, του άρθρου 6 , του ν.3699/2008, εφόσον η διδακτική υπηρεσία σε αυτές αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.

Οι Δ/ντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούν με έγγραφό τους την συνολική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού αρμοδιότητάς τους, σε δομές της Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, καθώς και σε αναλυτική μορφή και σε αναγωγή όπου αυτό απαιτείται, μνημονεύοντας τις κατά περίπτωση πράξεις των υπηρεσιακών συμβουλίων.

γ) Για την απόδειξη των περιπτώσεων ε) αναπηρία του εκπαιδευτικού σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και στ) αναπηρία τέκνων σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνυποβάλλονται πρόσφατες βεβαιώσεις Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

3. Οι αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ αφορούν σε σχολικό και όχι σε διδακτικό έτος.

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ εντός του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Η διαδικασία των αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ εντός του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας εγκυκλίου.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν σε ΣΜΕΑΕ του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που ανήκουν οργανικά ή βρίσκονται στη διάθεση, υποβάλλουν αίτηση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην προθεσμία που ορίζεται από το οικείο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποσπώνται σε ΣΜΕΑΕ με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πράξη του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση και για τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, εντός του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είναι να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί τα προβλεπόμενα προσόντα ΕΑΕ, όπως αναφέρονται στην παρούσα.
 

5. Πιστοποιημένη γνώση ΕΝΓ και γραφής Braille

Οι εκπαιδευτικοί που θα ζητήσουν να τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ κωφών ή τυφλών, πρέπει πέραν των προσόντων ΕΑΕ να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας των Κωφών ή της Γραφής Braille των τυφλών αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να συνυποβάλουν σχετικό πιστοποιητικό στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008(ΦΕΚ199Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα. Μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης από την παρ. 10 του ν. 4186/2013 Επιτροπής Πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ( Ε . Ν . Γ. ) και της γραφής Braille από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), η επάρκεια των παραπάνω προσόντων θα πιστοποιείται από: α) τα αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με βεβαιώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) τα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της γραφής Braille από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος».

Επισήμανση: Δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα καταχωρισθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.

 

2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στα Μουσικά Σχολεία έχουν:

α) Οι εκπαιδευτικοί γενικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31 Αυγούστου 2016.

β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μουσικής παιδείας (ΠΕ16-ΤΕ16) οι οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31 Αυγούστου 2016:

Ι. Μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη):

Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων:

Τίτλοι σπουδών αντιστοίχου ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α/ ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της καλλιτεχνικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου «Θεωρητικά της Μουσικής» και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα ή πτυχίο του σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση- ενασχόληση με το παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.

 

γ) Καθηγητές μουσικής, οι οποίοι διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για άλλο μουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH Ι: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν απόσπαση μόνον για τα σχολεία στα οποία είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν βάσει των προσόντων τους κατά το διορισμό τους, και συνεπώς όσοι εκπ/κοί μουσικής παιδείας έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ διορισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 7α του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίστηκαν από το 2006 και μετέπειτα με προϋπηρεσία 30μήνου και τοποθετήθηκαν αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φάκελο δικαιολογητικών (και στην περίπτωση των ξενόγλωσσων φωτοαντίγραφα επικυρωμένης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και αναλυτικό πίνακα των δικαιολογητικών αυτών. Για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

Τα παραπάνω (βιογραφικό σημείωμα και φάκελος δικαιολογητικών) θα κατατεθούν/αποσταλούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β περ. 1.1.γ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙ: Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία, θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Μουσικά Σχολεία ή τη μουσική και τις τέχνες.

Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί φάκελος με δικαιολογητικά και βιογραφικό κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία για το έτος 2016 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 200986/Ε2/09-12-2015 εγκύκλιο μεταθέσεων, δεν θα προσκομισθούν εκ νέου πλην της περίπτωσης προσκόμισης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δε θα επιστρέφονται.

Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. θα πρέπει να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και όσα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στη διαμόρφωση κρίσης για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, που δεν αφορούν τα Μουσικά Σχολεία, φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων, θα πρέπει να απορρίπτονται και να μην επισυνάπτονται στις αιτήσεις απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται προσεκτικά η διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και τυχόν κωλύματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ενότητα «Εισήγηση Προϊσταμένου» της ηλεκτρονικής αίτησης του εκπαιδευτικού.

Στη συνέχεια και με την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις ΔΔΕ οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τις τελευταίες στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόσπαση στα Μουσικά Σχολεία γίνεται με απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), προκειμένου να γνωμοδοτήσει, λαμβάνει υπόψη τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας ζητά τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3442235 (κ. Αγγ. Φραϊδάκη) και 2103442253 (κ. Μαρία Ντεκελέ).

 

3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31 Αυγούστου 2016.

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φάκελο δικαιολογητικών (και στην περίπτωση των ξενόγλωσσων φωτοαντίγραφα επικυρωμένης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και αναλυτικό πίνακα των δικαιολογητικών αυτών. Για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

Τα παραπάνω (βιογραφικό σημείωμα και φάκελος δικαιολογητικών) θα κατατεθούν/αποσταλούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β περ. 1.1.γ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH: Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ή τις τέχνες.

Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί φάκελος με τα δικαιολογητικά και βιογραφικό κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το έτος 2016 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 200986/Ε2/09-12-2015 εγκύκλιο μεταθέσεων, δεν θα προσκομισθούν εκ νέου πλην της περίπτωσης προσκόμισης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δε θα επιστρέφονται.

Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. θα πρέπει να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και όσα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στη διαμόρφωση κρίσης για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, που δεν αφορούν τα Μουσικά Σχολεία, φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων, θα πρέπει να απορρίπτονται και να μην επισυνάπτονται στις αιτήσεις απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται προσεκτικά η διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και τυχόν κωλύματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ενότητα «Εισήγηση Προϊσταμένου» της ηλεκτρονικής αίτησης του εκπαιδευτικού.

Στη συνέχεια και με την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις ΔΔΕ οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τις τελευταίες στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόσπαση στα Καλλιτεχνικά Σχολεία γίνεται με απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, λαμβάνει υπόψη τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων δύναται να ζητά τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 210 3442280 (κ. Ε. Μπιγέρη).

 

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ09 Οικονομολόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01 ή ΤΕ16.01 Μουσικής (οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής- σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.3848/2010) και ΠΕ 19-20 Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Σημειώνεται, ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος, δε μπορούν να αποσπαστούν γυναίκες εκπαιδευτικοί.

Για τις αποσπάσεις σε σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και τέσσερα σχολεία. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν συνεξέταση των αιτήσεων τους, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα ίδια (μέχρι 4) σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είτε με, είτε χωρίς συνεξέταση.

Η αίτηση θα καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §1 του Κεφ. Β' της παρούσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα σχολεία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 3442445, 210 3442412, και 210 3342172.

 

2) ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄),

 • άρθρο 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013, 9 παρ. 2 και 27 παρ. 3 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013/ τ. Α΄),

 • άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄),

 • άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι' τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄),

 • άρθρο 31 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 τ.Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.Α΄),

 • άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203 τ.Α΄) όπως ισχύει,

 • άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄),

 • άρθρα 6, 12 και 24 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄),

 • άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.Α'),

 • άρθρο 1 και άρθρο 59 παρ.2 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄),

 • άρθρο 25 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 τ.Α΄) όπως ισχύει,

 • άρθρο 8 παρ. 14 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄) όπως ισχύει,

 • Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) και

 • Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ.Α')

 • Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ.Α') και άρθρο 25 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ.Α').
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας),

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς.

Για τις αποσπάσεις αυτές τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Επίσης, για την πρώην Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε αυτήν προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό, που λειτουργεί στο κτίριο αυτής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τη διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, προσθέτοντας στις παρατηρήσεις την επισήμανση «επιθυμώ να απασχοληθώ στον παιδικό σταθμό».
 

Οι αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφορούν μόνο στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ' ύλη όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.
 

Γ. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω ΑΕΑ:

 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

 • Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περί­πτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.

Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλη­σιαστικής Ακαδημίας.
 

Δ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω σχολικές μονάδες φορέων:

 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας

 • ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας

Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας

Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών

Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

 • ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

 • ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του φορέα.

 

Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (Ακαδημία Αθηνών, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γ.Α.Κ., Δημόσια ΙΕΚ, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ι.Τ.Υ.Ε.–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κ.Ε.Γ., Π.Ε.Κ., Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις).
 

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ' ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση απόσπασης και να την υποβάλουν μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (https://opsyd.sch.gr) και να έχουν υπόψη τους κατά την υποβολή της τα ακόλουθα:

α) Με την οριστική υποβολή της αίτησή τους θεωρείται ότι αυτή έχει υπογραφεί από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δε θα είναι εφικτή.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά, είτε θα κατατεθούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, προκειμένου να ελεγχθούν και να διαβιβαστούν στις υπηρεσίες και τους φορείς. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 13-05-2016, ή εναλλακτικά με απόδειξη κατάθεσης ταχυδρομείου με την ίδια ημερομηνία.

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην υπηρεσία ή φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπασθούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων (από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) αίτηση απόσπασης και σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σχετικά με την υποβολή της αίτησης επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Να συμπληρωθεί οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο που αφορά στην επικοινωνία της υπηρεσίας με τον εκπ/κό (κινητό τηλέφωνο).

β) Η αίτηση απόσπασης κατατίθεται για έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αίτηση για απόσπαση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εκτελέσουν καθήκοντα που αφορούν σε θέματα φυσικής αγωγής.

γ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΠΕΘ και σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λπ.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις απόσπασης:

 • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

 • Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.


 

Β' ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, καθώς και αιτήσεις επανεξέτασης, αφού θα έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των αποσπάσεων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης των υπηρεσιών/φορέων απόσπασης.

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασή τους εντός πέντε (5) ημερών.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.
 

Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α'),

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2016,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016 ή

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φορέων απόσπασης.

2. Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις σε υπηρεσίες και φορείς δεν προβλέπονται.

Β) Προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισυνάπτοντας το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης και

2. Να θέσουν υπόψη των πιστοποιημένων χρηστών του συστήματος το επισυναπτόμενο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 25-05-2016 θα πρέπει:

 • να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει: α) με βάση την ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα τους αποσταλούν/κατατεθούν από τους εκπαιδευτικούς και β) σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών.

 

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου:

 • Να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στον φορέα ή την υπηρεσία απόσπασης μαζί με συγκεντρωτικό πίνακα (όπου θα αναφέρεται και η οργανική θέση του κάθε εκπαιδευτικού), ως ακολούθως:

   • Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για τη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), για τα ΓΑΚ και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και για τα ΠΕΚ.

   • Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τις αντίστοιχες αιτήσεις για τις αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Ειδικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

2131311694

2103442857

2103442860

Βενεδίκη Μαρία

Λότσιου Αναστασία

Μιχαήλ Μαρία

Γενική Γραμματεία Παιδείας & Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία)

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων-

Τμήμα Α'

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

210 3443215

210 3443374

Καστρινάκης Πέτρος

Κανελλή Χάρις

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΓΑΚ

 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων-

Τμήμα Γ'

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

210 3443407

Παπαδολιοπούλου Σ.

Καρναβά Ελ.

Π.Ε.Κ.

210 3442581

Κεραμίδα Μ.


 

 • Να διαβιβάσουν τις αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ταξινομημένες κατά κλάδο και αλφαβητικά, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15 – 17

115 21 ΑΘΗΝΑ

Ψυχουντάκη Δ.

210 6464294

210 6464257

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Λυρόπουλος Λ.

25310 83533

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ορφανίδου Ο. (Α/θμια)

Χατζησάββα Τ. (Β/θμια)

22510 48158

22510 48154

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 25Α

262 22 ΠΑΤΡΑ

Καυκά Θεοφαν. (Α/θμια)

Παναγιωτόπουλος Αν. (Β/θμια)

2610 362408

2610 362424

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22 5

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Σαπνάρα Β. (Α/θμια)

Γκλαβίνα Ε. (Β/θμια)

24610 21489

24610 21489

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 146

454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ντοβώνης Ι.

26510 83897

26510 83979

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 23

412 22 ΛΑΡΙΣΑ

Δεσκάτα Ε.

Τερζούδη Μαρία

2410 539228

2410 539229

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

Βασιλειάδης Όθωνας (Α/θμια)

Τσαμπαλά Γεωργία (Β/θμια)

26610 82194

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 (Κτίριο «Zeda»)

57001 ΘΕΡΜΗ

Κάντιου Λ. (Α/θμια)

Τσίμπου Μ. (Α/θμια)

Φραγκούδη Θ. (Β/θμια)

Κομψοπούλου Γεωργία (Β/θμια)

2310 474830 (Α/θμια)

2310 474831 2310 474864 (Β/θμια)

ΚΡΗΤΗΣ

Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 6

713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βασιλειάδη Αργυρώ

2810 347290

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ 15 & ΕΣΤΙΑΣ 2

841 00 ΣΥΡΟΣ

Δεναξά Ζ. (Α/θμια) Ισαακίδης Χ. (Β/θμια)

22810 81974

22810 81984

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38 - 40

221 32 ΤΡΙΠΟΛΗ

Κοσμοπούλου Αγγελική-Μαρία (Α/θμια)

Μελή Παναγιώτα (Β/θμια)

 

2710 230119


 

2710 230784

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8

351 31 ΛΑΜΙΑ

Τσουκνίδα Αθανασία

22310 66151-2


 


 

 • Να διαβιβάσουν στις διοικήσεις των οικείων φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπών εποπτευόμενων φορέων, πλην της ΓΓΔΒΜ για την οποία η διαδικασία υποβολής και αποστολής των αιτήσεων αναλυτικά περιγράφεται στο Ε' Κεφάλαιο της παρούσης εγκυκλίου) τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Καραμαούνα 1,

Πλατεία Σκρά
551 32 Θεσσαλονίκη


 

2313 331500

 

Βλάχος Γεώργιος

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 41,

142 34 Νέα Ιωνία Αττικής

210 2709081

Μπουλντή Βίκυ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28,

106 79 Αθήνα

210 3664778

210 3664788

Γιαμάς Παύλος

Μπελετσιώτη Δήμητρα

Ι.Ε.Π.

Αν. Τσόχα 36,

115 21 Αθήνα

213 1335208

213 1335217

Μπομπαρίδου Χρ.

Φιλιάδου Θεοδ.

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα

213 1314615

 

Δρακόπουλος Γ.

 

ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αριστοτέλους 8,

176 71 Καλλιθέα


 

210 3252067

210 9574973

 

Κασπαριάν Α.

Μπαμπογλιάν Ο.

και λοιπούς φορείς, όπως ο πίνακας αποδεκτών.
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πίνακες που αποστέλλονται από επί μέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΔΙΕΚ δεν θα γίνουν δεκτοί.

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και αρ.16, παρ.10 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ1Α΄), προκύπτει ότι οι εν λόγω αποσπάσεις γίνονται με υπουργική απόφαση:

α) στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ και

γ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων καθ' ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να αναλάβουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί.

Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ οι προτεινόμενοι/υποψήφιοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.

Για τις αποσπάσεις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περί­πτωση στην οικεία ΑΕΑ, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλη­σιαστικής Ακαδημίας.

δ) Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
 

Α) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας περιλαμβάνει δύο στάδια:

2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) ή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

3. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α, γ. Οι ΔΠΕ και ΔΔΕ μετά τον έλεγχο θα τα διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

 

Β) ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.):

Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. - Δημόσια ΙΕΚ», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) ΙΕΚ μιας Περιφέρειας.

2. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α, γ. Οι ΔΠΕ και ΔΔΕ μετά τον έλεγχο θα τα διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

3. Στη συνέχεια οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

4. Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1634, 1636, 1619, 1696
 

Γ) ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ:

Σχετικές εγκύκλιοι - προκηρύξεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ θα εκδοθούν από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1634, 1619, 1636, 1696

15. ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 

1.

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 32, ΤΚ 106 79, Αθήνα

2.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας, Κυβερνείου 6, ΤΚ 180 10, Αίγινα

3.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, ΤΚ 352 00, Αμφίκλεια

4.

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, ΤΚ 270 61, Ανδρίτσαινα

5.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολης, ΤΚ 230 62, Αρεόπολη

6.

«Αιάντειος» Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 352 00, Αταλάντη

7.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Έλλης 8, ΤΚ 591 00, Βέροια

8.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας, ΤΚ 220 10, Βυτίνα

9.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, 13ης Οκτωβρίου 27, ΤΚ 511 00, Γρεβενά

10.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Δελφών, Βασ. Παύλου & Φρειδερίκης 40, ΤΚ 330 54, Δελφοί

11.

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας , ΤΚ 220 07, Δημητσάνα

12.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας, Αγ. Βαρβάρας 5, ΤΚ 661 00, Δράμα

13.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 00, Έδεσσα

14.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, Πλατεία Αγίου Νικολάου, ΤΚ 641 00, Ελευθερούπολη

15.

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, ΤΚ 370 01, Ζαγορά

16.

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος

17.

«Ζωσιμαία» Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπότσαρη, ΤΚ 454 44, Ιωάννινα

18.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Αριστομένους 33, ΤΚ 241 00, Καλαμάτα

19.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου, Εθνική Οδός Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 361 00, Καρπενήσι

20.

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Αγγλικοί Στρατώνες, ΤΚ 491 00, Κέρκυρα

21.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς, Πλ. Δημοτικής Αγοράς, ΤΚ 611 00, Κιλκίς

22.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 441 00, Κόνιτσα

23.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, Λαμία

24.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας», 28ης Οκτωβρίου 9, ΤΚ 412 23, Λάρισα

25.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Δαιδάλου & Κάδμου, ΤΚ 321 00, Λειβαδιά

26.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, Ροντογιάννη 11, ΤΚ 311 00, Λευκάδα

27.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι

28.

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας, Χατζηαποστόλη 18, ΤΚ 811 08, Μήθυμνα

29.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, ΤΚ 370 10, Μηλιές Βόλου

30.

Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη Μολάων, ΤΚ 230 52, Μολάοι Λακωνίας

31.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, ΤΚ 430 60, Μουζάκι Καρδίτσας

32.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη

33.

«Παπαχαραλάμπειος» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, Κοζώνη 7, ΤΚ 303 00, Ναύπακτος

34.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου, Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, Ναύπλιο

35.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου, ΤΚ 240 05, Πεταλίδι

36.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, Γερμανού & Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, Πύργος

37.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Αγίας Βαρβάρας 26, ΤΚ 741 00, Ρέθυμνο

38.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου, Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 00, Ρόδος

39.

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου, Θεμιστοκλή Σοφούλη 47, ΤΚ 831 00, Σάμος

40.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Ν. Νικολάου 20, ΤΚ 621 24, Σέρρες

41.

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας , Πλατεία Τσιστοπούλου 3, ΤΚ 503 00, Σιάτιστα

42.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Λυκούργου 135, ΤΚ 231 00, Σπάρτη

43.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, Δολιανών 1, ΤΚ 221 00, Τρίπολη

44.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας , Αργυροκάστρου 1, ΤΚ 531 00, Φλώρινα

45.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, Μ. Κακαρά 2, ΤΚ 341 00, Χαλκίδα

46.

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», Κοραή 2, ΤΚ 821 00, Χίος

 

16. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
 

Α/Α

ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

1

ΓΑΚ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΑΦΝΗΣ 61, ΨΥΧΙΚΟ

154 52

2

ΓΑΚ - Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΨΑΛΗ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

302 00

3

ΓΑΚ - Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Β. ΧΑΛΗ 12- Τ. Θ. 119, ΝΑΥΠΛΙΟ

211 00

4

ΓΑΚ - Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σ. ΚΑΡΥΔΗ & ΟΜΗΡΩΝ, ΤΡΙΠΟΛΗ

221 00

5

ΓΑΚ - Ν. ΑΡΤΑΣ

Β΄ΠΑΡ/ΛΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΥ, Τ.Θ. 125, ΑΡΤΑ

471 00

6

ΓΑΚ - Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 174 KAI KOΡΑΗ, ΠΑΤΡΑ

262 22

7

ΓΑΚ - Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ

511 00

8

ΓΑΚ - Ν. ΔΡΑΜΑΣ

1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1, ΔΡΑΜΑ

66100

9

ΓΑΚ - Ν. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 13, Α' ΟΡΟΦΟΣ, Ν. ΑΓΟΡΑ, ΡΟΔΟΣ

851 00

10

ΓΑΚ - Ν. ΕΒΡΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7 & ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

681 32

11

ΓΑΚ - Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΖΑΒΕΛΑ 5, ΧΑΛΚΙΔΑ

341 00

12

ΓΑΚ - Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΨΑΡΩΝ 1, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

361 00

13

ΓΑΚ - Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

291 00

14

ΓΑΚ - Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΔΟΥΚΑ 7, ΠΥΡΓΟΣ

271 00

15

ΓΑΚ - Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΟΛΓΑΝΟΥ 23 , ΒΕΡΟΙΑ

591 32

16

ΓΑΚ - ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ & ΓΛΥΚΗΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

452 21

17

ΓΑΚ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 30/ Τ.Θ. 1274 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

712 01

18

ΓΑΚ - Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ/ Τ.Θ. 1158, ΚΑΒΑΛΑ

654 03

19

ΓΑΚ - Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΡΜΑ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

431 00

20

ΓΑΚ - Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, T.Θ. 209,ΚΑΣΤΟΡΙΑ

521 00

21

ΓΑΚ - Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ

491 00

22

ΓΑΚ - Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΓΕΡΜΕΝΗ & ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ 1, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

281 00

23

ΓΑΚ - Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16, Τ. Θ. 152, ΚΙΛΚΙΣ

611 00

24

ΓΑΚ - Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 18, ΚΟΖΑΝΗ

501 00

25

ΓΑΚ - Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17α, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

201 31

26

ΓΑΚ - ΙΣΤ. ΑΡΧ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 20, ΧΑΝΙΑ

731 34

27

ΓΑΚ - Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ , ΣΥΡΟΣ

841 00

28

ΓΑΚ - Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΒΡΑΣΙΔΟΥ 174, ΣΠΑΡΤΗ

231 00

29

ΓΑΚ - Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 10

412 22

30

ΓΑΚ - Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΠ. ΠΟΛΕΜΟΥ 3, ΝΕΑΠΟΛΗ

724 00

31

ΓΑΚ - Ν. ΛΕΣΒΟΥ

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21-23, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

811 31

32

ΓΑΚ - Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1, ΛΕΥΚΑΔΑ

311 00

33

ΓΑΚ - Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΤΩΝ & ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΗ, Τ. Θ. 1291, ΒΟΛΟΣ

381 10

34

ΓΑΚ - ΙΣΤ. ΑΡΧ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21, Τ.Θ. 18001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

546 39

35

ΓΑΚ - Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 36, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

241 33

36

ΓΑΚ - Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30, ΞΑΝΘΗ

671 00

37

ΓΑΚ - Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΛΕΩΦ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38, ΕΔΕΣΣΑ

582 00

38

ΓΑΚ - Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ 10, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

601 00

39

ΓΑΚ - Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗ 1, ΠΡΕΒΕΖΑ

481 00

40

ΓΑΚ - Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΩΝ. ΣΑΘΑ 18, Τ. Θ. 154, ΡΕΘΥΜΝΟ

741 32

41

ΓΑΚ - Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ 19, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

691 00

42

ΓΑΚ - Ν. ΣΑΜΟΥ

ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΣΑΜΟΣ

831 00

43

ΓΑΚ - Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1, ΣΕΡΡΕΣ

621 23

44

ΓΑΚ - Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13, ΤΡΙΚΑΛΑ

421 00

45

ΓΑΚ - Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6, ΛΑΜΙΑ

351 00

46

ΓΑΚ - Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΒΕΡΩΦ 36, ΦΛΩΡΙΝΑ

531 00

47

ΓΑΚ - Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 25 & ΚΟΡΔΩΝΗ, ΑΜΦΙΣΣΑ

331 00

48

ΓΑΚ - Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ 1), Τ.Θ.60, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

631 00

49

ΓΑΚ - Ν. ΧΙΟΥ

ΚΟΡΑΗ 2, ΧΙΟΣ

821 00

50

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ, ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

400 03

51

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ 6/ Τ.Θ. 67, ΑΙΓΙΝΑ

180 10

52

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΟΥ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 129, ΑΙΓΙΟ

251 00

53

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

220 07

54

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΙΘΑΚΗΣ

ΒΑΘΥ, ΙΘΑΚΗ

283 00

55

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΚΥΘΗΡΩΝ

ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΑ

801 00

56

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΡΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ

854 00

57

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ

223 00

58

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΙΜΝΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

340 05

59

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΝΑΞΟΥ

ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ, ΝΑΞΟΣ

843 00

60

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΞΩΝ

ΜΑΓΑΖΙΑ, ΠΑΞΟΙ

490 82

61

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

462 00

62

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΟΡΟΥ

ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΠΟΡΟΣ

180 20

63

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

189 00

64

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΠΕΤΣΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

180 50

65

ΓΑΚ - ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΥΔΡΑΣ

ΥΔΡΑ

180 40


 

17. Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)
 

Π.Ε.Κ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

Ηρ.Κωνσταντοπούλου (ένταντι αρ.121 –Πολυκλαδικά Σχολεία Ηλιούπολης) Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη Αττικής

210 9921617, 210 9968031

2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

Ανδρέα Μεταξά 7, 15237 Φιλοθέη

210 6892177, 210 6891697

210 6838624

3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

Μιχαλακοπούλου & Αγ.Τριάδος, 12137 Περιστέρι

210 5772666, 210 5772966

Π.Ε.Κ. Πειραιά

Ασκληπιού & Παπαστράτου 14, 18545 Πειραιάς

210 4111113-15

1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

27ο Λύκειο, Κλέανθους 59 & Παπαηλιάκη,

54453 Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

2310 907876, 2310 927287

2310 904017

2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Λεωφ. Στρατού 129, 56429 Πολίχνη

2310 207262, 2310 207635

Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

Οψικίου 23, 68100 Αλεξανδρούπολη

25510 26466, 25510 36771

Π.Ε.Κ. Ηρακλείου

Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, 71410 Ηράκλειο Κρήτης

2810 250793, 2810 251875, 2810 312264

Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων

Αμάλθειας 12, 45500, Καρδαμίτσια, Ιωάννινα - Τ.Θ. 1120, 45110 Ιωάννινα

26510 43948, 26510 44226

26510 48537

Π.Ε.Κ. Καβάλας

Κων. Τσολάκη 44, 65403 Καβάλα

2510 622110-11

Π.Ε.Κ. Κοζάνης

Μακρυγιάννη 22, 50100 Κοζάνη

24610 23146, 24610 22293

Π.Ε.Κ. Λαμίας

Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία

22310 81842, 22310 81830, 22310 81843, 22310 81814

Π.Ε.Κ. Λάρισας

Πλούτωνος 26 & Ηρώων Πολυτεχνείου,

41221 Λάρισα

2410 552865,

Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης

Γ. Μούρα 10, 81100 Μυτιλήνη

22510 41536

Π.Ε.Κ. Πάτρας

3ο Δ.Σ. Εργατικές Κατοικίες Παραλίας,

26333 Πάτρα

Τ.Θ. 2531, 26110 Πάτρα

2610 526621, 2610 526139

Π.Ε.Κ. Τρίπολης

4o Λύκειο, Ακαδημίας 12, 22100 Τρίπολη

2710 238314, 2710 227320

2710 227321 

18. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

3

ΔΡΑΜΑΣ

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

5

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

6

ΞΑΝΘΗΣ

7

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

8

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

10

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

11

ΑΙΓΑΛΕΩ

12

ΑΙΓΙΝΑΣ

13

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

14

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

15

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

16

ΑΧΑΡΝΩΝ

17

ΒΑΡΗΣ

18

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

19

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

20

ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

21

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

22

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

23

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

24

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

25

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

26

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

27

ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

28

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

29

ΜΕΓΑΡΩΝ

30

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

31

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

32

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

33

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

34

ΝΙΚΑΙΑΣ

35

ΠΕΙΡΑΙΑ

36

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

37

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

38

ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

39

ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

40

ΦΥΛΗΣ

41

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

42

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

43

ΛΗΜΝΟΥ

44

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

45

ΣΑΜΟΥ

46

ΧΙΟΥ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

47

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

48

ΑΙΓΙΟΥ

49

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

50

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

51

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

52

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

53

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

54

ΠΑΤΡΑΣ

55

ΠΥΡΓΟΥ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

56

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

57

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

58

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

59

ΚΟΖΑΝΗΣ

60

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

61

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

62

ΑΡΤΑΣ

63

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

64

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

65

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

66

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

67

ΒΟΛΟΥ

68

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

69

1ο ΛΑΡΙΣΑΣ

70

2ο ΛΑΡΙΣΑΣ

71

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

73

Δ.Ι.Ε.Κ.

72

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

73

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

74

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

75

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

76

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

77

ΒΕΡΟΙΑΣ

78

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

79

ΕΔΕΣΣΑΣ

80

ΕΠΑΝΟΜΗΣ

81

ΕΥΟΣΜΟΥ

82

ΘΕΡΜΗΣ

83

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

84

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

85

ΚΙΛΚΙΣ

86

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

87

ΛΑΓΚΑΔΑ

88

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

89

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

90

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

91

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

92

ΠΑΙΟΝΙΑΣ

93

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

94

ΣΕΡΡΩΝ

95

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

96

ΣΙΝΔΟΥ

97

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

98

ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

99

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

100

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

101

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

102

1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

103

2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

104

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

105

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

106

ΣΗΤΕΙΑΣ

107

ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

108

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

109

ΚΩ

110

ΝΑΞΟΥ

111

ΡΟΔΟΥ

112

ΣΥΡΟΥ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

113

ΑΡΓΟΥΣ

114

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

115

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

116

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

117

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

118

ΣΠΑΡΤΗΣ

119

ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ

120

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

121

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ.

122

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

123

ΘΗΒΑΣ

124

ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

125

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

126

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

127

ΛΑΜΙΑΣ

128

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

129

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

 

 

ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

2

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ


 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ο εξευτελισμός του Χρυσοχοϊδη και της Ν.Δ.

Τα χθεσινά γεγονότα στην πλατεία Συντάγματος, την ώρα που συζητιόταν το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, είναι εικόνες και από το παρελθόν και από το μέλλον. Είχαν όμως και ένα παράπλευρο αποτέλεσμα: προκάλεσαν τον απόλυτο διασυρμό της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις