Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΕΝΦΙΑ: Οδηγίες για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής για το 2015

Ο Γιάννης Καρδαράς, επικεφαλής της παράταξης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και ο Γιάννης Βρέλλος, μέλος της παράταξης και εκλεγμένος στο ΔΣΠ, δημοσιοποίησαν και φέτος τις οδηγίες για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής για τον ΕΝΦΙΑ του 2015

Οδηγίες για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής για τον ΕΝΦΙΑ δημοσιοποίησαν και φέτος (δείτε εδώ το αντίστοιχο για το 2014), ο Γιάννης Καρδαράς, επικεφαλής της παράταξης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και ο Γιάννης Βρέλλος, μέλος της παράταξης και εκλεγμένος στο ΔΣΠ, και οι δύο μέλη της ΟΜ δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά.

Πρόκειται για τα επικαιροποιημένα κείμενα που πρέπει να υποβληθούν στο Δικαστικό Τμήμα της Εφορίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Η υποβολή της προσφυγής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε μετά να προσφύγουμε στα Διοικητικά Δικαστήρια, συνεπώς θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα, δηλαδή μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο TAXIS του εκκαθαριστικού.  Σε κάθε περίπτωση η υποβολή της επιφύλαξης πρέπει να γίνει πριν από την πληρωμή της πρώτης δόσης καλόν δε θα ήταν να υποβληθεί και η ενδικοφανής προσφυγή εάν προλαβαίνομε.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλει την καταβολή του μισού ΕΝΦΙΑ υπό τον όρο ότι θα πληρωθεί ο άλλος μισός. Για να επιτευχθεί ολική αναστολή θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση αναστολής με βάση τον πέμπτο λόγο.  Η μη καταβολή του 50% του ΕΝΦΙΑ δεν αποτελεί λόγο απαραδέκτου της ενδικοφανούς προσφυγής.

"Είναι προφανές ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες απευθύνονται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές παρά μόνον εάν αφορούν τεχνικά ζητήματα υπολογισμού ή αριθμητικά λάθη. Ωστόσο η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο φορολογούμενος να ασκήσει τα δικαιώματά του στο Δικαστήριο με την άσκηση δικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία που πρέπει να αναμείνομε την απάντηση της διοίκησης είναι 120 ημέρες, η οποία εφ' όσον παρέλθει άπρακτη, (όπως πιθανολογείται σφοδρότατα), δίδει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο μέσα σε 30 ημέρες από την πάροδό της, υπό τον όρο επίδοσης της ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ εκ μέρους μας στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 20 ημερών από την λήξη του 30ημέρου" σημειώνουν οι δύο νομικοί.

Διαβάστε αναλυτικά τα κείμενα

 

ΕΝΦΙΑ -ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Δια της ΔΟΥ ……..)

 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(άρθρο 63 Ν. 4174/13)

 

Τ.. …………… του ………. κατοίκου …….. (οδός ……….αριθμός ..) με ΑΦΜ ……………..

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

 

Του από ……Οκτωβρίου 2015 εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου φόρου ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) οικονομικού έτους 2015 της ΔΟΥ …………

 

____________________________________

 

Α! ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1.- Την …Οκτωβρίου 2015 έλαβα ηλεκτρονικά το, ίδιας ημερομηνίας, εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας ΔΟΥ ……….. για τον ενιαίο φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/13) με το οποίο μου καταλογίζεται συνολικός φόρος ύψους ΕΥΡΩ …….. [εκ των οποίων ΕΥΡΩ …….. κύριος φόρος και ΕΥΡΩ …….. συμπληρωματικός φόρος].

 

Β! ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 

- Hδη με την παρούσα μου ζητώ την επανεξέταση του από ….. Οκτωβρίου 2015 εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου φόρου ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) οικονομικού έτους 2015 που εξέδωσε η αρμόδια ΔΟΥ ……….. για τους εξής λόγους :

 

 

 

Πρώτον : Διότι σε σχέση με τα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού ακίνητά μου δηλ. (…………………………………………….) ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των δεν είναι νόμιμος.

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΠΡΑΚΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν. 1249/1982 (στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 Ν. 4223/13) οι φορολογικές αξίες των ακινήτων αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο ανά διετία με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. Ο σκοπός του νόμου είναι οι αξίες που αποτελούν την βάση φορολόγησης να συμβαδίζουν προς τις αγοραίες. Επομένως, η πάροδος απράκτου της διετίας χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών, συνιστά παράνομη παράλειψη έκδοσης κανονιστικής πράξης εκ μέρους της Διοίκησης. Την παράνομη αυτή παράλειψη του Υπουργού δεν μπορεί να αναπληρώσει ούτε η φορολογική διοίκηση ούτε τα Διοικητικά Δικαστήρια, κρίνοντας κατά περίπτωση για την αξία ενός εκάστου ακινήτου, ύστερα από προσφυγή του φορολογουμένου.

 

2.- Συναφώς με την υπ' αρ. 4003/14 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας διεπιστώθη η παράνομη παράλειψη της διοίκησης να (μην) προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 §1 Ν. 1249/82 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας, παρά την ραγδαία πτωτική μεταβολή των αγοραίων αξιών των ακινήτων από τον τελευταίο χρονικά (το 2007) γενικό καθορισμό των αντικειμενικών αξιών.

 

Με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας χορηγήθηκε στην διοίκηση εξάμηνη προθεσμία από την κοινοποίησή της για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Η κοινοποίηση έλαβε χώρα εντός του 2014 και η προθεσμία παρήλθε άπρακτη την 30.6.2015. Συνεπώς κατά τον χρόνο στον οποίο ανάγεται η επιβολή του φόρου (1.1.2015) είχε ήδη διαπιστωθεί το μη νόμιμο της βάσης του υπολογισμού του φόρου, ενώ κατά τον χρόνο της έκδοσης του προσβαλλόμενου σημειώματος είχε ήδη παρέλθει η προθεσμία της έκδοσης νέας (νόμιμης) απόφασης για την μεταβολή (μείωση) των επιμάχων αξιών.

 

3.- Επομένως, εν όψει της, κατά την κοινή αντίληψη, καταβαράθρωσης των αγοραίων αξιών των ακινήτων, οι οποίες σήμερα είναι ένα ποσοστό των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν από το 2007 – τελευταίο έτος γενικής αναπροσαρμογής τους (ΥΑ 106/07, ΥΑ 102/07, ΠΟΛ 1036/07, ΠΟΛ 1035/07, ΠΟΛ 1034/07, ΑΠΟΦ 100/06, ΠΟΛ 1158/05), η χρήση των αξιών αυτών (που αφορούν και στα ακίνητά μου) προς υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι μη νόμιμη και αντίκειται προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Πράγματι έτσι η Διοίκηση για καθαρά ταμιευτικούς λόγους, που δεν ταυτίζονται αναγκαία προς το δημόσιο συμφέρον, με το να χρησιμοποιεί ως βάση φορολόγησης μη νόμιμες αξίες, πολλαπλάσιες των αγοραίων σήμερα, βλάπτει εκουσίως τα έννομα συμφέροντα μου ως φορολογουμένου. Συνεπώς ο καταλογισθείς σε βάρος μου ΕΝΦΙΑ είναι μη νόμιμος διότι στηρίζεται σε μη νόμιμες φορολογικές αξίες ακινήτων.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι μη νόμιμο ως προς την βάση υπολογισμού του φόρου και πρέπει να ακυρωθεί.

 

ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Α.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Δεύτερον: Διότι η φορολογητέα αξία των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων μου δηλ. (………………………………………..) δεν προσδιορίζεται νόμιμα.

 

1.- Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο όγδοο παρ. 1β του Ν. 4286/2014 με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 Ν. 4223/2013, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων, η αξία του οικοπέδου ανά τ.μ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη εκείνης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.

 

Πλην όμως, κατ' αυτόν τον τρόπον, η αξία των φορολογητέων ακινήτων δεν προσδιορίζεται με βάση σημερινά (του έτους φορολογίας) στοιχεία που αφορούν αυτό τούτο το φορολογητέο ακίνητο αλλ' απλώς ορίζεται ένα ανώτατο ποσό φόρου με βάση στοιχεία προηγούμενης χρήσεως.

 

2.- Συνεπώς οι πιο πάνω διατάξεις του νόμου αντίκεινται στα άρθρα 4 και 78 του Συντάγματος, αφού δεν καθορίζονται πλήρως τα στοιχεία υπολογισμού του φόρου των εντός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων, αντιβαίνοντας προς τις αρχές της αναλογικής ισότητας για την συνεισφορά στα δημόσια βάρη και της δίκαιης φορολόγησης με βάση το ίδιο το αντικείμενο της φορολογίας και είναι ανεφάρμοστος. Πλέον τούτων ο προκύπτον κατά τον τρόπο αυτό φόρος συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και είναι μη νόμιμος και για τον λόγο αυτόν.

 

Τρίτον: Διότι ο νομοθέτης προβαίνει σε διπλή φορολόγηση.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

 

1.- Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος απορρέει η αρχή της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, δηλαδή της φορολογήσεως της ίδιας φορολογητέας ύλης σε βάρος του ιδίου προσώπου για την ίδια αιτία (NON BIS IN IDEM) δεδομένου ότι η διπλή φορολόγηση της ίδιας φορολογητέας ύλης επί της αυτής νομικής βάσεως, συνεπάγεται ανισότητα των φορολογουμένων στην συμμετοχή στα δημόσια βάρη, κατά παράβαση της αρχής της φορολογικής ισότητας που καθιερώνεται από την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

 

2.- Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας μου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ………. μου καταλογίσθηκε συμπληρωματικός φόρος ύψους ΕΥΡΩ …….. σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν. 4223/13. Πρόκειται για διπλή φορολόγηση, αφού καταβάλω φόρο για τα ίδια ακίνητά μου, μία φορά επί της φορολογητέας αξίας ενός εκάστου και μία φορά επί της συνολικής αξίας τους, παραβιαζόμενης έτσι της αρχής της φορολογικής ισότητας, πολλώ μάλλον που το αφορολόγητο όριο και το ύψος των συντελεστών του συμπληρωματικού φόρου δεν συνδέονται με την φοροδοτική ικανότητα των υποκειμένων του φόρου.

 

Συνεπώς ο συμπληρωματικός φόρος είναι αντισυνταγματικός .

 

Τέταρτον : Διότι αντικείμενο του φόρου είναι και τα απρόσοδα ακίνητα.

 

1.- Ο Ν. 4223/13 θεσπίζοντας τον ΕΝΦΙΑ ως φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας απέβλεψε στον καθορισμό της πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων ως βάση επιβολής του φόρου. Προς τούτο, παρέπεμψε, στις τιμές ζώνης όπως προσδιορίζονται από την σχετική νομοθεσία (βλ. αρθρ. 4Α1α' του Ν. 4223/13 που παραπέμπει στο άρθρο 41 Ν. 1249/82) και στις κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες αποφάσεις από τον Υπουργό Οικονομικών. Κατά την έννοια, επομένως, του νόμου θα έπρεπε να ρυθμίζεται ιδιαιτέρως, με την πρόβλεψη μηδενικού συντελεστή, και, κατ' ακολουθίαν, εξαίρεσης από το φόρο, η περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι περιστάσεις, έχουν ουσιαστικά καταστήσει αδύνατη για τον ιδιοκτήτη του την κατά τον προορισμό του ακινήτου χρήση και εκμετάλλευση του. Γιατί, η υπαγωγή ενός τέτοιου ακινήτου σε φόρο ακίνητης περιουσίας, αφ' ενός μεν συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφ' ετέρου δε είναι αντίθετη με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος. Και τούτο διότι υπό τις συνθήκες αυτές, η κυριότητα του ακινήτου, ως αντικείμενο του φόρου, δεν θα αποτελεί, για τον ιδιοκτήτη, ένδειξη αντίστοιχης φοροδοτικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η φορολόγηση κάθε πολίτη ανάλογα με τις δυνάμεις του. Τέτοια όμως ρύθμιση, πρόβλεψη δηλ. μηδενικού συντελεστή για την τελευταία αυτή περίπτωση των απροσόδων ακινήτων, δεν περιέχεται στον νόμο, ο οποίος είναι κατά τούτο αντισυνταγματικός, αντίθετος προς την ΕΣΔΑ, και επομένως ανεφάρμοστος.

 

Την αναγκαιότητα εξαίρεσης από την φορολόγηση των απρόσοδων ακινήτων δέχεται εμμέσως πλην σαφώς και ο νομοθέτης με το άρθρο δέκατο όγδοο του νόμου 4286/2014 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο τέλος του άρθρου 3 Ν. 4223/2013 κατά την οποία ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 20% για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα καθ' όλο το προηγούμενο έτος. Πλην όμως, κατ' εφαρμογή της αρχής της ισότητας, θα πρέπει αφ' ενός μεν η πιο πάνω εξαίρεση να ισχύσει για όλα τα μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (αστικά ή αγροτικά) αφού η ηλεκτροδότηση δεν σημαίνει και χρήση του ακινήτου (αλλ' ενδεχομένως φροντίδα για την συντήρησή του) αφ' ετέρου δε η απαλλαγή θα πρέπει να είναι ολική αφού ο περιορισμός της στο 20% είναι αυθαίρετος και ασύνδετος προς την φοροδοτική ικανότητα του ιδιοκτήτη.

 

2.- Εν προκειμένω, όλα τα ακίνητά μου (πλην ……………………………………….) παραμένουν ανεκμετάλλευτα συνεπεία της σοβαρής οικονομικής κρίσης. Πρέπει συνεπώς να απαλλαγώ όλων των φόρων (κύριου και συμπληρωματικού) που αφορά τα ανεκμετάλλευτα ακίνητά μου.

 

ΣΤΕΡΗΣΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 

Πέμπτον: Διότι στερούμαι φοροδοτικής ικανότητας.

Ως φοροδοτική ικανότητα νοείται η οικονομική δυνατότητα καλύψεως του ποσού, το οποίο συνιστά τη φορολογική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου η φοροδοτική ικανότητα κρίνεται με βάση την παραγωγή από μέρους του φορολογούμενου εισοδημάτων επαρκών, ώστε δι' αυτών να ικανοποιεί και τις φορολογικές υποχρεώσεις του και, παραλλήλως, να του απομένει κι ένα εισόδημα επαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωσή του, όπως υποχρεούται να του εξασφαλίζει η Πολιτεία κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος. Η εξέταση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών με βάση εισοδηματικά κριτήρια επεκτείνεται στη γενική αξιολόγηση και εκτίμηση αφενός του συνολικώς παραγομένου εισοδήματος του φορολογουμένου από όλες τις πηγές και αφετέρου της συνολικής φορολογικής επιβαρύνσεως που υφίσταται.

Επειδή το ετήσιο εισόδημα μου έχει ήδη δαπανηθεί ως εξής

Α)Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλέφωνο ………

Β)Για τρόφιμα και ρούχα …………………………

Γ)Για έξοδα στέγασης (νοίκι ή στεγαστικό δάνειο)……………

Δ)Για ιατρικές δαπάνες ………………………………………….

Ε)Για φόρο εισοδήματος ………………………………………..

Επειδή επομένως δεν διαθέτω φοροδοτική ικανότητα ώστε να μπορώ να συνεισφέρω στα κοινά βάρη χωρίς να κινδυνεύει κάποιο από τα απαραίτητα για την διαβίωση στοιχεία όπως η στέγαση, η διατροφή ή η υγεία του.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

 

Την επανεξέταση του προσβαλλομένου εκκαθαριστικού και την απαλλαγή μου από κάθε φόρο, άλλως τον ανάλογο περιορισμό αυτού, κατά τα ανωτέρω.

 

, …… Οκτωβρίου 2015

.. Προσφεύγ………

 

 

 

 

 

ΕΝΦΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015)

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Τ… ………….. του ………. κατοίκου ……. (οδός ………… αριθμός…. με ΑΦΜ ……….

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ. Προϊστάμενο της ΔΟΥ …………

_________________

 

Σε σχέση με την οφειλή ΕΝΦΙΑ έτους 2015 (Αρ. Χρημ. Καταλ. …./…..) ταυτότητα οφειλής ……………………………………………… σας δηλώνω πως ό,τι καταβάλω για την οφειλή επιφυλάσσομαι να αναζητήσω εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα συνεπεία μελλοντικής ακυρώσεώς της φορολογικής υποχρέωσής μου σε περίπτωση αποδοχής της Ενδικοφανούς Προσφυγής μου ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης ή, σε περίπτωση απόρριψης της, φορολογικής μου υποχρέωσης και επομένως νίκης μου ύστερα από αμετάκλητη απόφαση των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

……….. Οκτωβρίου 2015

…… Εξωδίκως Δηλ…….

 

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επισυνάπτεται σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής και σχέδιο εξώδικης δήλωσης επιφύλαξης για τις καταβολές (εάν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει) που πρέπει να υποβληθούν στο Δικαστικό Τμήμα της Εφορίας που εξέδωσε το εκκαθαριστικό εις διπλούν (ένα το κρατάει η Εφορία και το άλλο μας το δίνει πίσω με αριθμό πρωτοκόλλου), μαζί με το ίδιο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή (με στικάκι ή με CD).

Το σχέδιο συμπληρώνεται όπου υπάρχουν τελείες με βάση τα στοιχεία του εκκαθαριστικού του κάθε πολίτη.  Στην δήλωση επιφύλαξης συμπληρώνουμε όπου έχει τελείες την ταυτότητα οφειλής, όπως αναγράφεται στην ειδοποίηση οφειλής που έχει έρθει στο mail του φορολογουμένου.

Στο σχέδιο υπάρχουν πέντε λόγοι. Ο πρώτος αφορά ακίνητα για τα οποία υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας. Ο δεύτερος αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Ο τρίτος λόγος αφορά φορολογουμένους των οποίων η ακίνητη περιουσία έχει εκτιμηθεί από την Εφορία σε ποσό άνω των 300.000 ευρώ, και  εκτός από τον κύριο φόρο πληρώνουν και συμπληρωματικό φόρο (αυτό φαίνεται από το εκκαθαριστικό). Ο τέταρτος λόγος αφορά φορολογουμένους που έχουν ακίνητα που δεν τους αποφέρουν απολύτως κανένα έσοδο. Και ο πέμπτος λόγος αφορά στην μη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ. Ο πέμπτος λόγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά και ως αίτηση αναστολής καταβολής του ΕΝΦΙΑ. Συνεπώς ο κάθε φορολογούμενος επιλέγει όποιους από τους λόγους αυτούς τον αφορούν.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η υποβολή της προσφυγής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε μετά να προσφύγουμε στα Διοικητικά Δικαστήρια, συνεπώς θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα, δηλαδή μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο TAXIS του εκκαθαριστικού.  Σε κάθε περίπτωση η υποβολή της επιφύλαξης πρέπει να γίνει πριν από την πληρωμή της πρώτης δόσης καλόν δε θα ήταν να υποβληθεί και η ενδικοφανής προσφυγή εάν προλαβαίνομε.

Εάν φοβόμαστε ότι θα ταλαιπωρηθούμε πηγαίνοντας στην Εφορία ή δυσκολευόμαστε να συμπληρώσουμε την προσφυγή μπορούμε να αποτανθούμε σε κάποιο λογιστή.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ (50%) ΕΝΦΙΑ.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλει την καταβολή του μισού ΕΝΦΙΑ υπό τον όρο ότι θα πληρωθεί ο άλλος μισός. Για να επιτευχθεί ολική αναστολή θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση αναστολής με βάση τον πέμπτο λόγο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  Η μη καταβολή του 50% του ΕΝΦΙΑ δεν αποτελεί λόγο απαραδέκτου της ενδικοφανούς προσφυγής. Είναι προφανές ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες απευθύνονται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές παρά μόνον εάν αφορούν τεχνικά ζητήματα υπολογισμού ή αριθμητικά λάθη. Ωστόσο η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο φορολογούμενος να ασκήσει τα δικαιώματά του στο Δικαστήριο με την άσκηση δικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία που πρέπει να αναμείνομε την απάντηση της διοίκησης είναι 120 ημέρες, η οποία εφ' όσον παρέλθει άπρακτη, (όπως πιθανολογείται σφοδρότατα), δίδει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο μέσα σε 30 ημέρες από την πάροδό της, υπό τον όρο επίδοσης της ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ εκ μέρους μας στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 20 ημερών από την λήξη του 30ημέρου.


 


 

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Η ΕΡΕ είναι εδώ

Είναι βγαλμένη από τις καλύτερες παραδόσεις της ΕΡΕ η πρακτική του Τ. Θεοδωρικάκου απέναντι στους δήμους. Ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών καταργώντας το πρόγραμμα "Φιλόδημος" που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση

Δειτε ολοκληρο το αρθρο