Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Απλουστεύονται οι διαδικασίες κτηματογράφησης...

Καταργούνται τα "κόλπα" με τα πρωτόκολλα κατεδάφισης - Κριτήρια "αποκλεισμού" ταυτοποίησης αυθαιρέτων σε μη οριοθετημένα ρέματα

Σειρά "άλλων διατάξεων" στο σχέδιο νόμου επιταχύνει τη διαδικασία κτηματογράφησης και διευκολύνει την υλοποίηση της οριστικής περιφερειακής δομής, του δημόσιου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, στον οποίο έχουν περιέλθει οι αρμοδιότητες κτηματογράφησης, σύνταξης και λειτουργίας του κτηματολογίου, τήρησης και λειτουργίας το υφιστάμενου, όπως και αυτές των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας.

Στο Μέρος Δ' του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, ενώ από το 2011 που διαρκεί η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και παράνομων χρήσεων πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο για τα αυθαίρετα κοντά στα ρέματα που θεωρητικά απαγορεύεται να τακτοποιηθούν.

Αναλυτικότερα εισάγεται νέα απλουστευμένη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στο στάδιο προανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, καθώς προβλέπεται ότι για την εξέταση της αίτησης από το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσεται έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει επίσης έκθεση για να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα κτηματολογικά στοιχεία εφόσον εντοπίσει σφάλματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντίγραφα πράξεων με τις οποίες επέρχονται μεταβολές επί δικαιωμάτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τις αρχικές δηλώσεις από τον υποθηκοφύλακα αποστέλλονται ατελώς στο κτηματολογικό γραφείο. Επίσης πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα η έκδοση των οποίων απαιτείται για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος από τον πολίτη απαλλάσσονται από κάθε τέλος.

Προσωρινές οριογραμμές στα ρέματα

Απαγορεύεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων στα οριοθετημένα ρέματα ή όπου υπάρχει προσωρινή οριογραμμή, μέσα στην περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. Τακτοποιούνται τα αυθαίρετα έξω από την οριογραμμή με καταβολή αυξημένου προστίμου. Για τα μη οριοθετημένα ρέματα, αυτά κατηγοριοποιούνται και προσδιορίζονται αποστάσεις από τη βαθιά γραμμή τους, οι οποίες θεωρούνται "προσωρινές οριογραμμές" με σκοπό να τακτοποιηθούν τα αυθαίρετα. Ειδικότερα προβλέπεται:

- "Στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιομέτρου (τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του μισού (0,50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης".

- "Στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των πέντε (5) τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος".

- "Στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των πενήντα (50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος".

Παράταση στις "αυτοκατεδαφίσεις"

Έως την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο 9.11.2019 οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μπορούν να τα κατεδαφίσουν οικειοθελώς χωρίς να πληρώσουν το τσουχτερό πρόστιμο διατήρησης και ανέγερσης. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας προβλέπεται η "άμεση κατεδάφιση".

Έτσι για τα κτίσματα που εντοπίζονται, είτε από το τοπικό παρατηρητήριο, είτε από αστυνομικό όργανο, κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ’ αυτοφώρω) και δεν υπάρχει έγκυρη πινακίδα του έργου, καθώς και για τα αυθαίρετα κτίσματα που εντοπίζονται μετά την 9.11.2019 συντάσσεται, μέσα σε προθεσμία τριών ημερών, πρωτόκολλο κατεδάφισης από το Τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αυθαιρέτων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο και κοινοποιείται στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη.

Όπως είχε προαναγγείλει ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης, τα πρωτόκολλα κατεδάφισης εκτελούνται ως έχουν χωρίς να χρειάζεται η έκδοση νέου.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις