Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ευκαιρία για χιλιάδες "μπλοκάκια"

Εγκύκλιος της Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Κλίμακα, αφορολόγητο και αποφυγή βαρών των ελευθερίων επαγγελμάτων το δέλεαρ προκειμένου να φορολογηθούν ως μισθωτοί - Όφελος με την απαραίτητη έναρξη επαγγέλματος ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τα ευεργετήματα της φορολόγησης ενός μισθωτού, όπως είναι λ.χ. το "χτίσιμο" του αφορολογήτου και η κλίμακα, χωρίς τις προκαταβολές φόρου και τα ασφαλιστικά ή άλλα βάρη που κανονικά θα υφίσταντο ως ελευθέρια επαγγέλματα, μπορούν να απολαύσουν υπό προϋποθέσεις και τα "μπλοκάκια". Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να έχουν προηγουμένως προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Διαφορετικά, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να σπεύσουν να προχωρήσουν σε έναρξη μεταφέροντας τα αναλογούντα έσοδα της υπολειπόμενης ετήσιας χρήσης στην κλίμακα των μισθωτών, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι όροι που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, βάσει των οποίων εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο:

* Παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, έως και σε τρεις εργοδότες.

* Εφόσον αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από έναν εργοδότη που λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση διαφορετική από την κατοικία του.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε χθες στη δημοσιότητα ειδική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται κατατοπιστικές διευκρινίσεις γύρω από τον τρόπο με το οποίο φορολογούνται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη. Υπενθυμίζει ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ώστε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, είναι η επαγγελματική τους εγκατάσταση να είναι ίδια με την κατοικία τους. Καθιστά δε σαφές ότι ανάλογη δυνατότητα έχουν και οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δηλαδή αμοιβές που καταβάλλονται έναντι παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, αφού υπάγονται στα λεγόμενα "ελευθέρια επαγγέλματα".

Ακόμη, η απόκτηση εισοδήματος χωρίς έναρξη δραστηριότητας δεν νομιμοποιείται ούτε μπορεί να συνδέεται με το πλήθος της πελατείας, τον κύκλο εργασιών, τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος (π.χ. μέσω Ιnternet κ.λπ.).

Έτσι, προκύπτει ότι όσον αφορά αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες χωρίς ευκαιριακό και παρεπόμενο χαρακτήρα (καθώς παρέχονται βάσει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου) απαιτείται προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για να υπαχθούν στη φορολογική αντιμετώπιση μισθωτού.

Αν στη διάρκεια της σύμβασης μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν καλύπτεται από προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε οι αμοιβές που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες αυτές δεν υπάγονται στις διατάξεις που επιτρέπουν τη φορολόγηση ως μισθωτού. Ωστόσο, μπορούν να υπαχθούν οι υπόλοιπες αμοιβές που αντιστοιχούν στο διάστημα της έγγραφης σύμβασης κατά το οποίο οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η απόκτηση, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τυχόν ευκαιριακού εισοδήματος που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες δεν επηρεάζει την υπαγωγή στις διατάξεις υπαγωγής στην κλίμακα των μισθωτών, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν φυσικό πρόσωπο συνάπτει έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών διερμηνέα από 1.1.2017 έως 31.12.2017 παρέχοντάς τις χωρίς έναρξη για τους πρώτους πέντε μήνες, ενώ για τους υπόλοιπους επτά τις παρέχει έχοντας πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από 1.6.2017, οι αμοιβές για τους τελευταίους επτά μήνες μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις φορολόγησης ως μισθωτού, όχι όμως και οι αμοιβές για τους πρώτους πέντε μήνες.

ΘΑΝ.ΠΑΝ.

Δείτε όλα τα σχόλια