Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

"Επέλαση" αιολικών πάρκων σε... προστατευόμενες περιοχές

Ερήμην του καθ' ύλην αρμόδιου φορέα διαχείρισης εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, παρατύπως το ΥΠΕΚΑ αποφασίζει και... χωροθετεί δύο μεγάλης κλίμακας αιολικές εγκαταστάσεις εντός ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Ερήμην του καθ' ύλην αρμόδιου φορέα διαχείρισης εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, παρατύπως το ΥΠΕΚΑ αποφασίζει και... χωροθετεί δύο μεγάλης κλίμακας αιολικές εγκαταστάσεις εντός ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης ενέκρινε περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία έξι αιολικών πάρκων, μαζί με τα δύο της Πίνδου, συνολικής ισχύος 165,20 ΜW όλα εντός προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Νatura 2000. H εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, θεωρητικά περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και ως εκ τούτου ευάλωτα, μόνο που ουδέποτε ελέγχεται η εφαρμογή και τήρησή τους ελλείψει μηχανισμών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Ούτε βέβαια ελέγχεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει των οποίων εκδίδονται οι περιβαλλοντικοί όροι.

Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου αδειοδοτούνται δύο αιολικά πάρκα, τα οποία βρίσκονται όπως αναγράφει η υπουργική απόφαση κάτω από την ένδειξη "περιβάλλον της περιοχής - ευαίσθητα στοιχεία του", εξ ολοκλήρου εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και ταυτόχρονα ανήκουν στην προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura με την επωνυμία "Βασιλίτσα".

Το πρώτο, στις θέσεις "Κουτσουράκια - Κολεός" του ∆ήμου Γρεβενών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της εταιρείας "Άνεμος Ηπείρου ΑΕΕ". Αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με 16 ανεμογεννήτριες τύπου Vestas V-90, ονομαστικής ισχύος 2 ΜW έκαστη και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 32 ΜW. Περιλαμβάνει βελτίωση υφιστάμενης εξωτερικής οδοποιίας για την πρόσβαση στο αιολικό πάρκο, συνολικού μήκους 2.802,02 μ. και πλάτους 5μ. ∆ιάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας για την προσπέλαση και την επικοινωνία των ανεμογεννητριών συνολικού μήκους 8.473,89 μ. και πλάτους 5 μ. Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους 20.50 9μ. με το οποίο θα γίνει η διασύνδεση με τον νέο υποσταθμό, 20/150 kV, πλησίον του οικισμού "Ανάβρυτα".

Εναέρια γραμμή υψηλής τάσης 150 kV, μήκους 19.218 μ., με την οποία θα γίνει η διασύνδεση του υποσταθμού με τον υφιστάμενο υποσταθμό της ∆ΕΗ "Γρεβενά" και οικίσκος ελέγχου επιφάνειας 80 μ2.

Το δεύτερο χωροθετείται στις θέσεις Μαντηλίτσα - Στραγγόπετρα του Δήμου Γρεβενών της εταιρείας "Ανεμοστρόβιλος Renwind" με 13 ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 2 ΜW, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 26 ΜW. Περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενης εξωτερικής οδοποιίας περί τα 7 χλμ., διάνοιξη νέας μήκους 4 χλμ., υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης 6 χλμ. και οικίσκο ελέγχου. Ο σταθμός αυτός θα συνδεθεί υπογείως σε μήκος 15 χλμ. με τον νέο υποσταθμό στον οικισμό "Ανάβρυτα". Όπως προκύπτει από την απόφαση, ουδέποτε απεστάλη η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον φορέα διαχείρισης.

Ο τρίτος σταθμός της εταιρείας "Αιολικό Πάρκο Κέλλας Α.Ε." ισχύος 39,95 ΜW, χωροθετείται στη θέση "Αγνάντια - Ίσιωμα - Θαμνότοπος" του ∆ήμου Αμύνταιου Νομού Φλώρινας, περιλαμβάνει 17 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2,35 ΜW έκαστη. Προβλέπεται και βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας για τις ανάγκες πρόσβασης στο αιολικό πάρκο, συνολικού μήκους 2.290 μ. και πλάτους 5 μ., διάνοιξη νέας οδοποιίας για την προσπέλαση και επικοινωνία των ανεμογεννητριών καθώς και σύνδεση των οδών του υφιστάμενου οδικού δικτύου με τη θέση των ανεμογεννητριών συνολικού μήκους 5.747 μ. και πλάτους 5 μ.

Για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επιπρόσθετα προβλέπεται: διάνοιξη ενός καναλιού πλάτους 0,8 μ. και βάθους 1,2 μ. για την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων μεσαίας τάσης διασύνδεσης των Α/Γ με τον οικίσκο ελέγχου και υπόγεια γραμμή μεσαίας τάσης για τη σύνδεση του πάρκου με τον σταθμό. Το έργο βρίσκεται στην προστατευόμενη περιοχή "Όρος Βόρας" σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας.

Από τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών όρων στη φάση λειτουργίας, όμως, δεν αποκλείεται η περιοχή να ανήκει ή να γειτνιάζει με το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Αφού πρώτα αναφέρεται ότι πρέπει να εφαρμοστεί, με ευθύνη της εταιρείας, πρόγραμμα παρακολούθησης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στην συνέχεια προστίθεται το εξής: επειδή "στην ευρύτερη περιοχή του έργου αλλά και του Εθνικού Πάρκου υπάρχουν αναπαραγόμενα ζευγάρια απροπάρη, παγκοσμίως απειλούμενου είδους καθώς και ασπρογερακίανας" που μπορεί να παρουσιάσουν επικινδυνότητα στις προσκρούσεις, προτείνεται να εγκατασταθούν συσκευές ραντάρ, οι οποίες θα ανιχνεύουν την παρουσία των πτηνών και θα απενεργοποιούν τη λειτουργία του ρότορα.

Τα υπόλοιπα αιολικά πάρκα με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι:

* Αιολικό πάρκο ισχύος 12 ΜW της εταιρείας "Volterra Α.Ε." στη θέση "Κουκούλι - Γρίβας" του Δήμου Βοΐου Νομού Κοζάνης, με 6 ανεμογεννήτριες στα "Όρη βόρειου Βούρινου και Μελλιά" χαρακτηρισμένα ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα.

* Αιολικό πάρκο ισχύος 24, 65 ΜW στις θέσεις "Απαλούκι - Αγκάθι - Σπιτάκι" του Δήμου Πύλης στην Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων της Εταιρείας "Άνεμος Θεσσαλίας", με 29 ανεμογεννήτριες σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας ορνιθοπανίδας με την επωνυμία "ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Ορέων".

Στον Νομό Αχαΐας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30,6 μ.W στη θέση "Στρογγυλό Βουνό" με 36 ανεμογεννήτριες. Οι εγκαταστάσεις εμπίπτουν στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης "Παναχαϊκό όρος", η οποία γειτνιάζει με τη δεύτερη Ζώνη Διατήρησης "Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός και Φαράγγι Σελινούντα" και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ορνιθοπανίδας "Ζούμπατα - Άγιος Χαράλαμπος - Μπάρμπας - Κλωκός" του Δικτύου Natura 2000.

L.Stavrogianni@avgi.gr

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κυβέρνηση, ο Άδωνις και το κράτος δικαίου

Στις αρχικές συζητήσεις για το ταμείο ανάκαμψης, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολλές χώρες ζήτησαν να συνδεθεί η κοινοτική χρηματοδότηση με τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Το θέμα αυτό έθιγε κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις