Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Στη δημοσιότητα το σχέδιο του υπερταμείου μέχρι το 2022

Το Ελληνικό Δημόσιο με την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) καταφέρνει να συγκεντρωθούν κάτω από μια ενιαία στέγη, να αποτυπωθούν με πληρότητα και διαφάνεια και να αξιοποιηθούν με συντονισμένο τρόπο τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία που περιλήφθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας

Δημοσιεύτηκε χθες το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, γνωστής και ως υπερταμείο, για την περίοδο 2018-2022. Το σχέδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του βασικού στόχου που έθεσε το Ελληνικό Δημόσιο με την ίδρυση εταιρείας: Να συγκεντρωθούν κάτω από μια ενιαία στέγη, να αποτυπωθούν με πληρότητα και διαφάνεια και να αξιοποιηθούν με συντονισμένο τρόπο τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία που περιλήφθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Επίσης εντός του κειμένου αναφέρεται πως "οι στρατηγικές κατευθύνσεις αποτυπώνουν τις στρατηγικές επιδιώξεις του υπουργού Οικονομικών, ως εκπροσώπου του μοναδικού μετόχου και συλλογικού εκφραστή της βούλησης της ελληνικής κυβέρνησης, από την ΕΣΣΥΠ για την επόμενη τριετία".

Οι εταιρείες

Εντός της εταιρείας περνούν και τυπικά οι μετοχές 15 δημοσίων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ) και τα ποσοστά σε άλλες τρεις επιχειρήσεις (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ελάχιστο ποσοστό στα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών που ανήκουν στον όμιλο Folli Follie) που κατείχε το Δημόσιο. Στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. μεταβιβάζονται οι συμμετοχές του Δημοσίου σε ΔEH (34%), ΕΥΔΑΠ (51%), ΕΥΑΘ (51%), Αττικό Μετρό, Κτηριακές Υποδομές, ΟΑΣΑ (ελέγχει τις Ο.ΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), ΟΣΕ, ΟΑΚΑ (διαχειρίζεται το συγκρότημα του Ολυμπιακού Σταδίου), ΕΛΒΟ, Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.), το 25% της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), Ελληνικές Αλυκές, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Εταιρεία Διαχείρισης Διώρυγας Κορίνθου, στους οργανισμούς Κεντρικών Αγορών Θεσσαλονίκης και Αθήνας, στη HELEXPO και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των ΚΑΕ (μικρότερο από το 1%).

Το στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει οδηγό για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των θυγατρικών της εταιρείας και ειδικά των δημοσίων επιχειρήσεων με ευθύνη των διοικήσεών τους. Εξαιρούνται από την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων το ΤΧΣ, οι εταιρείες στις οποίες η ΕΕΣΥΠ αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας, καθώς και το ΤΑΙΠΕΔ ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησής του.

Αξιοποίηση ακινήτων

Για την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία έχει ενταχθεί στην ΕΕΣΥΠ ως άμεση θυγατρική, το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει την καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως του κύριου φορέα διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου, την επιτάχυνση της πλήρους καταγραφής, ωρίμανσης και αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου και την αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Όσον αφορά τη δημόσια ακίνητη περιουσία, στόχος είναι να αποτυπωθεί με ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλη προσπάθεια καταγραφής της από άλλους φορείς, όπως το Κτηματολόγιο, να αξιοποιηθεί με οργανωμένο τρόπο σεβόμενο το περιβάλλον και τις ανάγκες της κοινωνίας και να ενταχθεί στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Διαφάνεια στο ΤΑΙΠΕΔ

Σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ, στις προβλέψεις του σχεδίου υπάρχουν μέτρα και στόχοι αναδιοργάνωσης για την καλύτερη διαχείριση του προγράμματος αξιοποίησης που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και πρωτοβουλίες για την επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας με στόχο τη διαφάνεια, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και τη βέλτιστη συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση όπου αυτό απαιτείται. Πέρα από την προσπάθεια ενίσχυσης των διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας, στόχος είναι να ενταχθεί η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου σε μια ευρύτερη λογική συνολικής αξιοποίησης ευκαιριών και δυνατοτήτων που προκύπτουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕΣΥΠ.

Μηχανισμός συντονισμού

Στο στρατηγικό σχέδιο περιγράφεται επίσης ο μηχανισμός συντονισμού, ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ κράτους, εταιρείας και δημόσιων επιχειρήσεων και ειδικότερα τις διαδικασίες σχετικά με: α) τη διατύπωση της αποστολής των δημοσίων επιχειρήσεων, β) τη σύναψη συμβάσεων στόχων και απόδοσης και γ) την εκπόνηση δηλώσεων δεσμεύσεων των δημοσίων επιχειρήσεων αναφορικά με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

Δείτε όλα τα σχόλια