Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Έρχονται αναδρομικές αυξήσεις για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους

Απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου επαναφέρει τη μισθολογική "ωρίμανση"

Αυξήσεις έρχονται για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς επανυπολογίζονται οι μηνιαίες αποδοχές τους, αφού, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατατάσσονται πλέον σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα και τους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Έτσι, από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών, συνυπολογιζομένου και του τυχόντος πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 1.1.2016 και μετά, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους αποφοιτήσαντες μετά την 1.1.2016 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Παραδείγματα

α) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας, κατά την 1.1.2016, 4 έτη και 6 μήνες ο οποίος είχε καταταγεί στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Από 1.1.2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ. 4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 μήνες για την αλλαγή κλιμακίου, και τούτο διότι τα έτη 2016 και 2017 δεν υπολογίζονται στον χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη.

β) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31.12.2017 κατέχει το Μισθολογικό Κλιμάκιο 3, δεν έχει προσωπική διαφορά και από τη σύγκριση αποδοχών που έγινε κατά την 31.12.2015 έλαβε αύξηση ύψους 60 ευρώ στον βασικό μισθό του, την οποία λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις.

Επίσης, κατά την κατάταξή του την 1.1.2016 είχε πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες ενώ με αίτησή του μετά την 1.1.2016 ζήτησε την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επομένως από 1.1.2018 δικαιούται προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια.

Ο υπάλληλος αυτός, μετά την 1.1.2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, προωθείται κατά δύο Μισθολογικά Κλιμάκια, κατατάσσεται στο 5ο Μισθολογικό Κλιμάκιο και λαμβάνει στο ακέραιο τη διαφορά μεταξύ των δύο κλιμακίων (118 ευρώ), καθώς και την 3η δόση της αύξησης που είχε προκύψει κατά την αρχική κατάταξη με τον Ν. 4354/2015.

Για την αλλαγή του επόμενου Μισθολογικού Κλιμακίου θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες (συν 6 μήνες πλεονάζων χρόνος), ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα των 24 μηνών που απαιτείται για μισθολογική εξέλιξη. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει και προσωπική διαφορά, αυτή συμψηφίζεται με την αύξηση που προέκυψε από την αλλαγή του κλιμακίου.

γ) Έστω υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31.12.2017 κατέχει το ΜΚ 8 (με χρόνο υπηρεσίας 14 χρόνια + 10 μήνες), και από τη σύγκριση αποδοχών κατά την 31.12.2015 έλαβε αύξηση ύψους 80 ευρώ στον βασικό μισθό του, την οποία λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις, και παράλληλα έχει προσωπική διαφορά του Ν. 4354/2015 ύψους 150 ευρώ. Επίσης, κατά την κατάταξή του την 1.1.2016, έχει πλεονάζοντα χρόνο 10 μήνες και αναγνώρισε χρόνο προϋπηρεσίας 2 χρόνια και 6 μήνες με αίτηση που υπέβαλε μετά την 1.1.2016, της οποίας τα οικονομικά αποτελέσματα θα λάβει από 1.1.2018.

Για τον υπάλληλο αυτό, αν στο διάστημα των 14 χρόνων και 10 μηνών που προσμετρήθηκε για την κατάταξή του προσθέσουμε το διάστημα των 2 χρόνων και έξι μηνών προϋπηρεσίας που αναγνώρισε, ο συνολικός χρόνος για κατάταξη σε ΜΚ είναι πλέον 17 χρόνια και 4 μήνες, επομένως από 1-1-2018, που ισχύουν τα οικονομικά αποτελέσματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, θα καταταγεί πλέον στο ΜΚ 9 με πλεονάζοντα χρόνο 4 μήνες. Η διαφορά του κλιμακίου που είναι 55 ευρώ θα μειώσει την προσωπική διαφορά και παράλληλα θα του χορηγηθεί και το 1/4 της αύξησης.

Δείτε όλα τα σχόλια