Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ανοίγει ο δρόμος για ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Αυστηρότερα πρόστιμα για αποδείξεις "μαϊμού"

Αυστηρότερο καθίσταται το καθεστώς ποινών για έκδοση αποδείξεων "μαϊμού". Στο νέο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται η επιβολή προστίμου 500 ευρώ για έκδοση αποδείξεων από μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό, το δικαίωμα συζύγων να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις και η αποστολή αυτοματοποιημένων μαζικών μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ σε τράπεζες για παροχή στοιχείων στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων κατασχέσεων.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους προβλέπεται ότι κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του.

Εάν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Αν ένας γονέας έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματά του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο. Σημειώνεται ότι με την κοινή δήλωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 ευρώ.

Η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο. Οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων.

Επιπλέον επεκτείνεται ο χρόνος γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια από το τέλος του έτους 1994 που ισχύει σήμερα στο τέλος του 2003.

Δείτε όλα τα σχόλια