Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εγχειρίδιο φοροαπαλλαγών αναπήρων άνω του 80% - Οδηγίες βήμα-βήμα

Χρηστικές πληροφορίες από την ΑΑΔΕ με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις απαλλαγές φόρου σε αναπηρία άνω του 80%

Αναλυτικές οδηγίες ως προς το ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από τα πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, προκειμένου να μπορέσουν να τύχουν της απαλλαγής από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών τους, των συντάξεων τις οποίες εισπράττουν καθώς και της πάγιας αντιμισθίας τους, αλλά και πώς θα θεωρούνται εφ' όρου ζωής συνταξιούχοι δικαιούμενοι αναπηρικής σύνταξης, παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσα από ένα χρηστικό εγχειρίδιο.

Το εν λόγω πολυσέλιδο εγχειρίδιο, το οποίο είναι έκτασης 139 σελίδων, παρουσιάζει με κατατοπιστικό και λεπτομερή τρόπο, και υπό μορφήν ερωτήσεων και απαντήσεων, διάφορα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν χιλιάδες Έλληνες φορολογούμενους. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων από ζητήματα φορολογίας σε κληρονομιές, σε δωρεές και σε μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι τη φορολόγηση των πλοίων είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία και από τον διακανονισμό των εκπτώσεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μέχρι διάφορα ακόμη θέματα όπως λ.χ. τελών χαρτοσήμου, συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρου ασφαλίστρων, φορολογικών ελέγχων, μητρώου και διάφορα άλλα.

Πιο αναλυτικά, το εγχειρίδιο αναφέρει για θέματα που αφορούν φορολογούμενους με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80% τα εξής:

Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος

Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115), με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Επιπλέον ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 1.9.2011.

Επ’ αόριστον φορολογική απαλλαγή βάσει γνωματεύσεων

Περαιτέρω οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν από την 1.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους.

Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις, μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 και εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.

Εφ’ όρου ζωής δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας

Ο ασφαλισμένος θεωρείται εφ’ όρου ζωής δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας αυτό που έχει προσδιοριστεί κατά την τελευταία σε ισχύ υγειονομική κρίση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια αυτής, ορισμένου ή αόριστου χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται η σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας που τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξής του, είτε αυτό αφορά γνωμάτευση προ ΚΕΠΑ Υγειονομικής Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ από 1.9.2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του ΙΚΑ).

Πώς απαλλάσσονται από τον φόρο οι αναπηρικές συντάξεις

Για την απαλλαγή από τον φόρο των αναπηρικών συντάξεων που έχουν μονιμοποιηθεί, εκτός από την απόφαση μονιμοποίησης (παράταση επ’ αόριστον), δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος (φορολογικό έτος 2016), εφόσον προσκομίζεται, βάσει των ανωτέρω, γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας όλων των φορέων, κλάδων και τομέων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξης.

Τονίζεται ότι, εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Νομαρχίας, τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων. Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, με διάρκεια αναπηρίας που δεν αφορά το σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, δεδομένου ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής ελάφρυνσης / απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές γίνονται αποδεκτές και ο φορολογούμενος τυγχάνει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση (αριθ. ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/29.7.2016, ΑΔΑ: 7Ω6ΣΗ-Υ9Τ εγκύκλιος του γενικού γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).

Περαιτέρω εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2016, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.

Δείτε όλα τα σχόλια