Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μηχανισμός συντονισμού για τις εταιρείες του Δημοσίου

Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας - Ποιες επενδύσεις και ποιες αλλαγές προβλέπονται *Οι διαδικασίες υπακούουν στον μοναδικό μέτοχο, που είναι το Δημόσιο, και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που ετοιμάζει η κυβέρνηση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

Σαφές πλάνο για τις επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχει το Δημόσιο και περνούν στα “χέρια” της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας διαθέτει η δεύτερη, το οποίο εμπεριέχονται στο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από δύο ημέρες. Το κείμενο αναδεικνύει τους στόχους που τίθενται πάντα υπό το βλέμμα του μοναδικού μετόχου, ήτοι του Δημοσίου.

Η εταιρεία θα είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στις δημόσιες επιχειρήσεις μέσω του «μηχανισμού συντονισμού», ο οποίος περιγράφει τη συνεργασία της ΕΕΣΥΠ με τη Δημόσια Διοίκηση, τους υπεύθυνους διαμόρφωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και τις διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό των στόχων των δημόσιων επιχειρήσεων, των ειδικών υποχρεώσεων που τους ανατίθενται από το κράτος, καθώς και τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης όπως περιγράφεται και στον μηχανισμό συντονισμού.

Τρία παραδοτέα

Από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του μηχανισμού συντονισμού προκύπτουν τρία βασικά παραδοτέα:

α) Η «Σύμβαση Απόδοσης και Στόχων» που ορίζει τις ειδικές υποχρεώσεις που θα αναλάβει η δημόσια επιχείρηση σε επίπεδο διμερούς συνεννόησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

β) Η «δήλωση δεσμεύσεων», που αφορά τους στόχους της δημόσιας επιχείρησης πέραν των ειδικών υποχρεώσεων, οι οποίοι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ.

γ) Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η δημόσια επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε τοπικές, κλαδικές ή βιομηχανικές πολιτικές, όπου το κράτος διαβλέπει πιθανό ρόλο της δημόσιας επιχείρησης, αφού εμπλακεί καλή τη πίστει στην αντίστοιχη συζήτηση με τα όργανα του κράτους, όπως προβλέπει ο μηχανισμός συντονισμού.

Επενδύσεις σε ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ

Από εκεί και πέρα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προβλέψεις για την κάθε επιχείρηση. Επί παραδείγματι, για την ΕΥΔΑΠ η εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών, η μείωση των απωλειών νερού και η εφαρμογή επενδυτικού σχεδίου για το διάστημα 2017-2021 με πρόβλεψη για επενδύσεις έως 952 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στο Σχέδιο.

Για την ΕΥΑΘ, η επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή επιπλέον ποσοτήτων νερού 150.000 m3 ανά ημέρα για τους σκοπούς ανάπτυξης του δικτύου ύδρευσης. Η αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης με σειρά νέων υδραυλικών έργων και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υδρομέτρησης με νέους, αυτοματοποιημένης ανάγνωσης υδρομετρητές, η συντήρηση και η τμηματική αποκατάσταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και της λειτουργίας αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

Το επενδυτικό σχέδιο για την εταιρεία, ύψους 166 εκατ. ευρώ, προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων λειτουργίας υφιστάμενου συστήματος, εξορθολογισμού και επέκτασης, όπως και για την παρακολούθηση του υδραγωγείου Αραβησσού.

Προβλέπονται ακόμη επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης, 19 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών του δικτύου αποχέτευσης, όπως και 16 εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέες περιοχές. Έχουν ακόμη προγραμματιστεί επενδύσεις 13 εκατ. ευρώ για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας, 6 εκατ. ευρώ για την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου και 3,8 εκατ. ευρώ για την καλύτερη διάθεση της ιλύος.

Νέα εποχή στις συγκοινωνίες

Για τον ΟΑΣΑ προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης λειτουργικού ελλείμματος μέσω επιδότησης, σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) και επιχορήγησης επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών του ομίλου. Όπως αναφέρεται, η τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο αποτελούν πυλώνες της "νέας εποχής” των αστικών συγκοινωνιών.

Για τη ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος), η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και διαθέτει αυξανόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, τίθεται ο στόχος της διασφάλισης της βιωσιμότητας βραχυπρόθεσμα, καθώς σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα πρέπει να παταχθεί η εισιτηριοδιαφυγή, να υπάρξει στοχευμένη αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής για το υφιστάμενο μείγμα προϊόντων κομίστρου και να μειωθούν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες δαπάνες.

Στην ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ) θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί το δίκτυο των μέσων οδικής τροχιάς με κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς και τις επικείμενες επεκτάσεις τους, να μετεγκατασταθεί το αμαξοστάσιο από το Ελληνικό και τα έσοδα από το κόμιστρο να καλύψουν το λειτουργικό κόστος.

Ανατροπές στα ΕΛ.ΤΑ.

Τα ΕΛ.ΤΑ. αντιμετωπίζουν δραστική συρρίκνωση εσόδων, ενώ οι ταμειακές ροές είναι αρνητικές και για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα απαιτείται και η αύξηση του δανεισμού, σύμφωνα πάντα με το στρατηγικό σχέδιο.

Η είσπραξη απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, η βελτιστοποίηση απασχολούμενου κεφαλαίου, η επανεξέταση μισθολογικού κόστους / αριθμού εποχικών υπαλλήλων, ο σχεδιασμός προγράμματος εθελουσίας εξόδου, η ολοκλήρωση υλοποίησης υπηρεσίας Express με στόχευση στη μαζική αγορά Courier - Express - Parcels (CEP) και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

Υπό το εθνικό σχέδιο

Πάντως, οι όποιες διαδικασίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο επί της ουσίας "υπακούει" τρόπον τινά στον μοναδικό μέτοχο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που δεν είναι άλλος από το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον υπουργό Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται ρητά στο στρατηγικό σχέδιο, βασικός παράγοντας αξιολόγησης των δημόσιων επιχειρήσεων είναι επίσης η επιτυχής δραστηριοποίησή τους στη βάση ενός εθνικού σχεδίου που συμβάλλει στη βελτίωση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, στον βαθμό που αυτή αποτιμάται, και επί τη βάσει της ωριμότητας του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος και των κατευθύνσεων μιας εθνικής στρατηγικής.

Κρίνονται, συνεπώς, από τις πρωτοβουλίες τους στον τομέα των διασυνδέσεων, διακρατικών συμφωνιών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων και γενικότερα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν προκειμένου να αναβαθμίζεται και να ενισχύεται το ελληνικό επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον.

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια