Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ποια μέτρα λαμβάνονται για την υποστήριξη των νεοφυών και των αναπτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων

Ο Ορίζοντας 2020, αν και οι σχετικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης μέσω «συγκέντρωσης / τροποποίησης» υφιστάμενων εργαλείων και συγκεκριμένα του εργαλείου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το fast track to innovation, τα βραβεία και μέρος των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους τομείς (bottom-up approach)

Κεφάλαια 2,5 δισ. ευρώ έως το 2020 για το υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

 

Πεποίθηση είναι πως η σύσταση και η μεγέθυνση μιας εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να καταστούν απλούστερες, καθώς στόχος είναι η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη επιλογή για φιλόδοξους επιχειρηματίες για να εγκατασταθούν και να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους σε επιτυχημένες εταιρείες

 

Ο Ορίζοντας 2020, αν και οι σχετικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης μέσω «συγκέντρωσης / τροποποίησης» υφιστάμενων εργαλείων και συγκεκριμένα του εργαλείου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το fast track to innovation, τα βραβεία και μέρος των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους τομείς (bottom-up approach)

 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά στηρίζονται στην τεχνολογία, αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην εξειδίκευση προσωπικού και στην απασχόληση με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως, παρά τους πολλούς νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της επιχειρηματικής της ικανότητας και των δεξιοτήτων.

Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να αναπτυχθεί μια συντονισμένη προσέγγιση στο σύνολο των πολιτικών της Ε.Ε., μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων μέτρων, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από συνεργασία με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (κράτη - μέλη, περιφέρειες, πόλεις, ενδιαφερόμενοι).

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση και την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και συγκεντρώνει ένα φάσμα υφιστάμενων και νέων δράσεων για τη δημιουργία μιας σειράς μέτρων για τη μακροχρόνια υποστήριξη των νεοφυών (start-ups) και των αναπτυσσόμενων (scale-ups) νέων επιχειρήσεων, που βασίζεται σε τρεις άξονες:

1. Βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσα από τη δημιουργία από τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενός πανευρωπαϊκού ταμείου που θα επενδύει σε αλλά επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. και αναμενόμενη μόχλευση 1,6 δισ. ευρώ.

Το νέο ταμείο θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε., όπως το Πακέτο Γιούνκερ (EFSI) και τα οικονομικά εργαλεία του Προγράμματος για την Έρευνα και Καινοτομία (Ορίζοντας 2020 / InnovFin) και του Προγράμματος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας (COSME).

2. Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες, μέσα από την αναδιάρθρωση των οικονομικών δυσκολιών, ώστε να αποφεύγονται η πτώχευση και η απόλυση προσωπικού (νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας).

3. Απλούστευση υποβολής φορολογικής δήλωσης μέσα από φορολογικές απλουστεύσεις (πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών - ΚΕΒΦΕ).

Οι άξονες αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών της Ευρώπης που δίνουν έμφαση στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση κανονιστικών απαιτήσεων, στην υποστήριξη της καινοτομίας και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να συνδέονται με τους δυνητικούς εταίρους (επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα).

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα αποτελέσουν και οι τεχνικές, οικονομικές και ψηφιακές δεξιότητες (επιχειρηματικό πνεύμα, διαχείριση, διοίκηση). Στη νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (Ιούνιος 2016), η Κομισιόν εργάζεται για την βελτίωση της ποιότητάς τους και της σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Οι αποφάσεις, σχετικά με τα μέτρα που τελικά θα εγκριθούν, θα ληφθούν μετά από συζητήσεις των προτάσεων της Επιτροπής στο Συμβούλιο και κυρίως στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα / Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία.

Από τη σχετική ανακοίνωση και σε συνέχεια των μέχρι σήμερα συζητήσεων των αρμόδιων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Υπουργών, βασικό ρόλο στην υποστήριξη των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων αναμένεται να διαδραματίσει το υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ορίζοντα 2020 με το ποσό των 1,6 έως 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018 - 2020 (πιλοτική εφαρμογή) και το επόμενο (9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2020 - 2027), στο πλαίσιο του οποίου θα οριστικοποιηθεί και ο σκοπός και στόχος ίδρυσής του.

Ο Ορίζοντας 2020, αν και οι σχετικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης μέσω «συγκέντρωσης / τροποποίησης» υφιστάμενων εργαλείων και συγκεκριμένα του εργαλείου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το fast track to innovation, τα βραβεία και μέρος των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους τομείς (bottom-up approach). Για τον σκοπό αυτόν η Επιτροπή συγκρότησε Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Eπιπέδου αποτελούμενη από 15 καινοτόμους επιχειρηματίες.

Σχετική υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους παρέχεται και μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network - ΕΕΝ), μια πρωτοβουλία της Επιτροπής (πρόγραμμα COSME), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ελληνικοί φορείς - Μέλη του ΕΕΝ είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ και το Δίκτυο Πράξη/ΙΤΕ.

Πεποίθηση είναι πως η σύσταση και η μεγέθυνση μιας εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να καταστούν απλούστερες, καθώς στόχος είναι η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη επιλογή για φιλόδοξους επιχειρηματίες για να εγκατασταθούν και να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους σε επιτυχημένες εταιρείες. Από την άλλη οι εταιρείες αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα προαγάγουν την κοινωνική ευθύνη, ενώ κάποιες από αυτές θα καταστούν πρωτοπόρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δείτε όλα τα σχόλια